Ansökan och antagning till forskarutbildningen i företagsekonomi.

ANSÖKNINGSPROCESSEN FÖR 2014 ÄR NU AVSLUTAD. Välkommen att ansöka till forskarutbildningen 2015. Utlysning av lediga doktorandplatser kommer att ske fr o m 1 mars 2015, med sista ansökningsdatum 31 mars.

UTLYSNING för 2014
6 lediga doktorandplatser i Företagsekonomi

Ansökan kan avse följande ämnen: Entreprenörskap, International Business, Marknadsföring, Organisation/ ledarskap, Redovisning/finansiering.

Tillträde 1 september 2014 – Ansökan ska göras digitalt. Se länk nedan.

Utlysning:

Två doktorandplatser i företagsekonomi (allmänna)
Finansiering: Studiestöd (doktorandanställning).

Fyra doktorandplatser i företagsekonomi enligt följande:

Nr 1: "Effects of Multinationality on Performance"

The purpose with this research project is to investigate the association between multinationality and corporate performance. We intend to use an existing database and hand-collect as much fine-grained unique information as possible from the annual reports of Swedish publicly listed companies concerning their level of multinationality and performance. The focus of the project is international business.
Specific requirements: The candidate will be expected to work with financial reports and multivariate statistics. A basic knowledge of statistics is required, and the candidate will need to compliment this knowledge throughout the duration of the PhD.
Finansiering: Stipendium, sista (fjärde) året med studiestöd (doktorandanställning).

Nr 2: “Organized freedom: University governance and the higher education and research reforms in Sweden”

This project seeks to analyze the emergence and the organizational implications of the "autonomy-reform" of Swedish universities, and its consequences for the Swedish university field. Through explicit autonomy reforms, universities are expected to become more capable actors, less dependent on governmental largesse, and more reliant on their own competitiveness. As part of larger governance changes in this field, these reforms raises questions about what autonomy means and what implications it has for steering and control in the university field.
Specifika krav: Med fördel goda kunskaper i svenska, då material, intervjuer och statistik som behövs kan komma att kräva svenska.
Finansiering: Medel från Vetenskapsrådet i tre år (doktorandanställning), sista (fjärde) året med studiestöd (doktorandanställning).

Nr 3: ”Att återuppta affärsverksamhet”

Vi söker en doktorand. Det övergripande syftet med projektet är att studera effekter av återupptagande av tidigare nedlagd affärsverksamhet. Särskilt syftar studien till att beskriva och analysera ett företags nätverk (framförallt kunder och leverantörer) i samband med återupptagandet.
Specifika krav: Att behärska svenska språket i tal och skrift.
Finansiering: Stipendium i tre år, sista (fjärde) året med studiestöd (doktorandanställning).

Nr 4: ”Global Transformation and the Strategic and Organizational Responses by Swedish Multinational Corporations”

This research project investigates how change in the global business environment, specifically the entry and expansion of new competitors originating in developing economies, influences the strategy and organization of Swedish multinational corporations (MNCs). The project places particular emphasis on: (1) Mapping out differences in Swedish MNCs strategic and organizational responses to the challenge posed by new entrants into the global economy, (2) tracing those responses or the lack thereof to a set of factors at the top management, organizational, and institutional levels, and (3) identifying what are particularly successful and unsuccessful attempts at meeting the new strategic challenges. Data collection will be based primarily on interviews with top managers and CEOs of major Swedish corporations.
Specific requirements: For this project, we are looking for one PhD candidate who in terms of theory development and data collection will be working in close cooperation with senior faculty. The candidate must be prepared to write his/her thesis within the broad topic of the research project. As a significant proportion of the interviews are envisioned to be held in Swedish, a second requirement is good command over the Swedish language.
Finansiering: Stipendium i tre år, sista året (fjärde året) med studiestöd (doktorandanställning).

Arbetsuppgifter: En doktorand ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå som omfattar 4 år. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå (högst 20 procent) då anställningstiden för den som har en doktorandanställning omfattar längst 5 år.

Lokala riktlinjer för lönenivå finns fastställda för doktorander med doktorandanställning.

Behörighet: För ansökan till forskarututbildningen i företagsekonomi ska den sökande ha grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som fakultetsnämnden kan ha föreskrivit, samt att den sökande bedöms ha sådan förmåga i övrigt för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.
För grundläggande och särskild behörighet se den Allmänna Studieplanen (se länk i högermenyn) i Företagsekonomi för forskarutbildning vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Kriterier för bedömning av ansökan: se vidare länk i högermenyn "handläggningsrutiner för antagning"

Sökande med en master examen från ett engelskspråkigt universitet eller program behöver inte inkomma med TOEFL- eller motsvarande språktest.

Ansökan ska innehålla:

  1. Ansökningsblanketter: (laddas ner från länk i högermenyn) Blankett 1 (Företagsek. inst.) + Blankett 2 (UU). I blankett 1 ska bl a anges vilket ämne som man avser doktorera i alt. vilket projekt man avser söka. Blankett 2 är Uppsala universitets gemensamma blankett för antagning till forskarutbildning.

  2. Examensintyg/registerutdrag samt andra relevanta handlingar som styrker den grundläggande resp. särskilda behörigheten samt kopia på examensbevis.

  3. Projektbeskrivning på svenska eller engelska. Projektbeskrivningen ska ta upp för projektet relevanta frågeställningar, ämnesmässig kontext, forskningsläge, frågor rörande data och metod. Projektbeskrivningen ska omfatta högst 12 000 tecken inklusive blanksteg (ungefär 4-5 A4-sidor). Projektbeskrivningen för en ansökan för ett av de listade projekten, kan vara relaterat till valt projekt.

  4. Motiveringsbrev. I motiveringen ska framgå vilken doktorandplats man söker; allmän eller någon av projektanställningarna.

  5. Examensarbete (examensarbete/masteruppsats motsv., elektronisk kopia av böcker, artiklar, manus, m.m.) Notera att masteruppsats som inte är bedömd och klar vid ansökningstidens utgång ges respit till den 30 maj. I detta fall ska uppsatsen laddas upp här: Länk

  6. Övriga dokument exempelvis CV på svenska eller engelska

  7. Två rekommendationsbrev (från universitetslärare och ev. arbetsgivare)
    I rekommendationsbrevet ska det framgå på vilket sätt referenten har lärt känna den sökande. Vi är särskilt angelägna om en bedömning av den sökande vad gäller våra antagningskriterier (se institutionens hemsida). Brevet ska sändas direkt av referenten via epost till Elisabeth Hallmén elisabeth.hallmen@fek.uu.se

  8. TOEFL test (motsv.). Utländsk sökande ska bifoga bevis på engelskt språktest. Notera dock att sökande med en master examen från ett engelskspråkigt universitet eller program inte behöver bevisa sina kunskaper i engelska.

Intervju: En särskilt inrättad bedömningskommitté bereder ansökningarna och avger rekommendation över vilka sökande som bör kallas till intervju. Intervjuer äger rum 6-7 maj och kallelse går ut en vecka innan till utvalda sökande.

Välkommen att ladda upp din elektroniska ansökan mellan den 1 mars och 31 mars 2014. Ansökan med bilagor ska vara oss tillhanda senast 31 mars 2014. Endast fullständiga ansökningar med bilagor kommer att kunna behandlas. ANSÖKNINGSSIDAN ÄR NU STÄNGD. Välkommen att ansöka 2015.

Vem kan söka till forskarutbildningen?

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som fakultetsnämnden kan ha föreskrivit, samt bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. Se vidare information i Allmänna studieplanen (i länk i högermenyn).

När ansöker du?

Antagning till forskarutbildningen sker en gång per år. Ansökan görs digitalt via särskild ansökningslänk senast 31 mars. Notera att länk till ansökningssidan öppnas 1 mars, en månad innan sista ansökningsdag.

Hur går antagningen till?

Ansökningarna behandlas i särskild ordning i Huvudhandledarrådet, se vidare information i menyn till höger "Handläggningsrutiner för antagning".

Hur många vi kan anta är beroende av möjligheterna till finansiering. Utlysning av lediga doktorandplatser sker via särskild länk till ansökningssidan vilken öppnas den 1 mars. De doktorandplatser som kommer att kunna sökas 2014 är 2 allmänna platser samt 4 projektplatser.

Forskarutbildningsprogrammet startar normalt fr o m 1 september. Anställningen/doktorandpositionen gäller normalt fr o m 1 september, vilket anges i antagningsbeslutet.

Desirée Holm (studierektor) och Elisabeth Hallmén (adm. forskarutb.)

Forskarskolor i Uppsala

Andra externa länkar