Ansökan och antagning till forskarutbildningen i företagsekonomi.

Ansökningstiden för årets antagning till forskarutbildningen avslutades 31 mars 2016. Välkommen att söka igen nästa år.

UTLYSNING för 2017

Information om utlysta platser visas här fr o m 1 mars 2017.

Företagsekonomiska institutionen har följande forskningsinriktningar: Entreprenörskap, International Business, Marknadsföring, Organisation/ ledarskap, Redovisning/finansiering.

Arbetsuppgifter: En doktorand ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå (4 år heltid). Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (högst 20 procent). Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 § samt i universitets regler och riktlinjer, http://regler.uu.se samt i den Allmänna Studieplanen för forskarutbildning i Företagsekonomi, Uppsala universitet.

Behörighet: För ansökan till forskarutbildningen i företagsekonomi ska den sökande ha grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som fakultetsnämnden kan ha föreskrivit, samt att den sökande bedöms ha sådan förmåga i övrigt för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. För grundläggande och särskild behörighet se den Allmänna Studieplanen för forskarutbildning i Företagsekonomi, Uppsala universitet.

Kriterier för bedömning av ansökan: se länk i högermenyn "handläggningsrutiner för antagning".

Notera att sökande med en master examen från ett engelskspråkigt universitet eller program behöver inte visa prov på TOEFL- eller motsvarande språktest.

Ansökan ska innehålla följande dokument:
1. Examensintyg/registerutdrag samt andra relevanta handlingar som styrker den grundläggande resp. särskilda behörigheten samt kopia på examensbevis.

2. Projektbeskrivning på svenska eller engelska. Projektbeskrivningen ska ta upp för projektet relevanta frågeställningar, ämnesmässig kontext, forskningsläge, frågor rörande data och metod. Projektbeskrivningen ska omfatta högst 12 000 tecken inklusive blanksteg (ungefär 4-5 A4-sidor). Projektbeskrivningen för en ansökan för ett av de listade projekten, kan vara relaterat till valt projekt.

3. Motiveringsbrev. I motiveringen ska framgå vilken doktorandplats man söker; allmän eller någon av projektanställningarna.

4. Examensarbete (examensarbete/masteruppsats motsv., elektronisk kopia av böcker, artiklar, manus, m.m.). Notera att masteruppsats som inte är bedömd och klar vid ansökningstidens utgång ges respit till den 30 maj.

5 CV samt övriga dokument man önskar åberopa.

6. TOEFL test (motsv.). Utländsk sökande måste uppvisa kunskaper i engelska genom ett internationellt erkänt språktest. Notera dock att sökande med en master examen från ett engelskspråkigt universitet eller program inte behöver bevisa sina kunskaper i engelska.

7. Två rekommendationsbrev (från universitetslärare och ev. arbetsgivare). I rekommendationsbrevet ska det framgå på vilket sätt referenten har lärt känna den sökande. Vi är särskilt angelägna om en bedömning av den sökande vad gäller våra antagningskriterier (se institutionens hemsida, högermarginalen, "handläggningsrutiner för antagning"). OBS! Brevet ska sändas direkt av referenten via epost till Elisabeth Hallmén elisabeth.hallmen@fek.uu.se (helst) med kopia till den sökande som laddar upp brevet på ansökningssidan.

Intervju: En särskilt inrättad bedömningskommitté bereder ansökningarna och avger rekommendation över vilka sökande som bör kallas till intervju. Intervjutider bestäms senare, men normalt äger de rum i slutet av april. Kallelse till intervju går ut via epost till utvalda sökande.

Lokala riktlinjer finns fastställda för löneplacering när det gäller doktorandtjänst. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år, dock ej längre tid än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Tillträde till doktorandplats sker fr o m 1 september varje år.

.................................................................

Vem kan söka till forskarutbildningen?

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som fakultetsnämnden kan ha föreskrivit, samt bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. Se vidare information i Allmänna studieplanen (i länk i högermenyn).

När ansöker du?

Antagning till forskarutbildningen sker en gång per år. Ansökan görs digitalt via särskild ansökningslänk senast 31 mars varje år. Notera att länk till ansökningssidan öppnas 1 mars, en månad innan sista ansökningsdag.

Hur går antagningen till?

Ansökningarna behandlas i särskild ordning i Handledarrådet, se vidare information i menyn till höger "Handläggningsrutiner för antagning".

Hur många vi kan anta är beroende av möjligheterna till finansiering.

Forskarutbildningsprogrammet startar normalt fr o m 1 september. Anställningen/doktorandpositionen gäller normalt fr o m 1 september, vilket anges i antagningsbeslutet.

Desirée Holm (studierektor) och Elisabeth Hallmén (adm. forskarutb.)

Dokument för nedladdning

Forskarskolor i Uppsala

Andra externa länkar