Ansökan och antagning till forskarutbildningen i företagsekonomi.

Ansökningstiden för årets antagning till forskarutbildningen har gått ut. Nästa ansökningstillfälle är i mars 2016 med sista ansökningsdatum 31 mars.

2016 års utlysning av lediga doktorandplatser sker fr o m 1 mars 2016, med sista ansökningsdatum 31 mars. Ansökan sker digitalt, via nedanstående länk (som kommer att läggas ut 1 mars 2016).

Företagsekonomiska institutionen har följande forskningsinriktningar: Entreprenörskap, International Business, Marknadsföring, Organisation/ ledarskap, Redovisning/finansiering.

UTLYSNING för 2016
Lediga doktorandplatser kommer att visas här fr o m 1 mars 2016.

Arbetsuppgifter: En doktorand ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå (4 år heltid). Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (högst 20 procent). Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 § samt i universitets regler och riktlinjer, http://regler.uu.se samt i den Allmänna Studieplanen för forskarutbildning i Företagsekonomi, Uppsala universitet.

Behörighet: För ansökan till forskarutbildningen i företagsekonomi ska den sökande ha grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som fakultetsnämnden kan ha föreskrivit, samt att den sökande bedöms ha sådan förmåga i övrigt för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. För grundläggande och särskild behörighet se den Allmänna Studieplanen för forskarutbildning i Företagsekonomi, Uppsala universitet.

Kriterier för bedömning av ansökan: se länk i högermenyn "handläggningsrutiner för antagning".

Notera att sökande med en master examen från ett engelskspråkigt universitet eller program behöver inte visa prov på TOEFL- eller motsvarande språktest.

Ansökan ska innehålla följande dokument:

1. Ansökningsblanketter: Blankett 1 "Ansökan till forskarutbildningen" (kan laddas ner från länk i högermenyn) + Blankett 2 (UU). I blankett 1 ska bl a anges vilket ämne som man avser doktorera i alt. vilket projekt man avser söka. Blankett 2 är Uppsala universitets gemensamma blankett för antagning till forskarutbildning.

2. Examensintyg/registerutdrag samt andra relevanta handlingar som styrker den grundläggande resp. särskilda behörigheten samt kopia på examensbevis.

3. Projektbeskrivning på svenska eller engelska. Projektbeskrivningen ska ta upp för projektet relevanta frågeställningar, ämnesmässig kontext, forskningsläge, frågor rörande data och metod. Projektbeskrivningen ska omfatta högst 12 000 tecken inklusive blanksteg (ungefär 4-5 A4-sidor). Projektbeskrivningen för en ansökan för ett av de listade projekten, kan vara relaterat till valt projekt.

4. Motiveringsbrev. I motiveringen ska framgå vilken doktorandplats man söker; allmän eller någon av projektanställningarna.

5. Examensarbete (examensarbete/masteruppsats motsv., elektronisk kopia av böcker, artiklar, manus, m.m.) 6. Övriga dokument exempelvis CV på svenska eller engelska

7. TOEFL test (motsv.). Utländsk sökande måste uppvisa kunskaper i engelska genom ett internationellt erkänt språktest. Notera dock att sökande med en master examen från ett engelskspråkigt universitet eller program inte behöver bevisa sina kunskaper i engelska.

8. Två rekommendationsbrev (från universitetslärare och ev. arbetsgivare) I rekommendationsbrevet ska det framgå på vilket sätt referenten har lärt känna den sökande. Vi är särskilt angelägna om en bedömning av den sökande vad gäller våra antagningskriterier (se institutionens hemsida). OBS! Brevet ska sändas direkt av referenten via epost till Elisabeth Hallmén elisabeth.hallmen@fek.uu.se

Intervju: En särskilt inrättad bedömningskommitté bereder ansökningarna och avger rekommendation över vilka sökande som bör kallas till intervju. Intervjutider kommer att meddelas här fr o m 1 mars 2016. Kallelse går ut via epost till utvalda sökande.

Lokala riktlinjer finns fastställda för löneplacering när det gäller doktorandtjänst. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år, dock ej längre tid än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Tillträde till doktorandplatsen sker fr o m 1 september varje år.

Välkommen att ladda upp din ansökan i länk (som kommer att läggas ut 1 mars 2016). Ansökan med bilagor ska vara oss tillhanda senast 31 mars 2016. Endast fullständiga ansökningar med bilagor kommer att kunna behandlas.

.................................................................

Vem kan söka till forskarutbildningen?

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som fakultetsnämnden kan ha föreskrivit, samt bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. Se vidare information i Allmänna studieplanen (i länk i högermenyn).

När ansöker du?

Antagning till forskarutbildningen sker en gång per år. Ansökan görs digitalt via särskild ansökningslänk senast 31 mars varje år. Notera att länk till ansökningssidan öppnas 1 mars, en månad innan sista ansökningsdag.

Hur går antagningen till?

Ansökningarna behandlas i särskild ordning i Handledarrådet, se vidare information i menyn till höger "Handläggningsrutiner för antagning".

Hur många vi kan anta är beroende av möjligheterna till finansiering.

Forskarutbildningsprogrammet startar normalt fr o m 1 september. Anställningen/doktorandpositionen gäller normalt fr o m 1 september, vilket anges i antagningsbeslutet.

Desirée Holm (studierektor) och Elisabeth Hallmén (adm. forskarutb.)

Dokument för nedladdning

Forskarskolor i Uppsala

Andra externa länkar