Ansökan och antagning till forskarutbildningen i företagsekonomi.

Ansökningstiden för årets antagning till forskarutbildningen avslutades 31 mars 2016. Välkommen att söka igen nästa år.

UTLYSNING för 2016

Upp till nio lediga doktorandplatser i företagsekonomi erbjuds enligt följande:

3-4 doktorandplatser (öppna/allmänna) i företagsekonomi där finansiering sker med studiestöd (doktorandanställning).

upp till 5 doktorandplatser i företagsekonomi (i projekt) enligt följande:

Projekt nr 1: "Accounting and the brain"
Knowledge about the brain is becoming increasingly important for the understanding of how accounting information systems interact with humans to affect economic decision-making. Our international research group combines traditional research methods with neuroscientific methods to experimentally test how accounting information interacts with the brain. We seek a PhD candidate with a strong background in management accounting or financial accounting, who is eager to explore how neuroscience can inform accounting research. Solid knowledge of statistics is required.

Finansiering: Stipendium i två år, därefter de sista två åren med externa projektmedel (doktorandanställning).

Projekt nr 2: "Higher Education and Research Administration (HERA)"
We seek to recruit one doctoral student to our project group SUIT, Swedish Universities in Transition, particularly to the project planned to start during 2016 on university administration. The overall aim of this project is to investigate how administrative routines and working practices are changing universities, and what the implications are for governance and management of these organizations. The background for this project is observations from health care, the police force, and the public school system in Sweden, which suggests that administration is expanding, both in scope and size. This is producing a commingling of management and bureaucratic organizing principles in public sector. However, little is known on how changes in administrative practices impacts governance. We aim to understand the content, shape and implications of the increasing administrative component of public organizations in general, and of modern universities in particular.

Finansiering: Externa projektmedel under fyra år (doktorandanställning).

Projekt nr 3: "The approval process of subsidiary R&D initiatives in MNCs"
Extant research on the configuration of R&D activities in MNCS has shown that, although there is an increasing internationalization of R&D activities and that the MNC consists of a globally dispersed network of R&D units, much of the core R&D activities stay ‘at home’, that is at the HQ. Research shows that R&D resources that emerge at the subsidiary level are still very under-utilized. Based on this, research suggests that subsidiaries themselves should take an entrepreneurial stance and create so called subsidiary initiatives to get recognition and leverage of their R&D capabilities. Since most research has been occupied with the study of how these initiatives emerge this project intends to contribute with an understanding of the underlying conditions behind HQ acceptance or rejection of subsidiary R&D initiatives. We seek 1 PhD candidate to the project. Knowledge in quantitative methods is an advantage.

Finansiering: Stipendium i tre år, sista (fjärde) året med studiestöd (doktorandanställning).

Projekt nr 4: "Innovativeness in supplier relationships - a study of the transformation of the Swedish construction industry"
The Swedish construction industry is presently faced with major challenges, which will impact its purchasing function. This research project aims at studying how contractors deal with suppliers in trying to meet these challenges, with special focus on their struggle to become more innovative. We seek 1-2 PhD candidates: one candidate with an interest in industrial marketing, innovation, business networks and hands on production related matters, and another candidate interested in focusing especially on the use (and impact) of ICT devices in purchasing within this context.

Finansiering: Stipendium i tre år, sista (fjärde) året med studiestöd eller externa projektmedel (doktorandanställning).

Företagsekonomiska institutionen har följande forskningsinriktningar: Entreprenörskap, International Business, Marknadsföring, Organisation/ ledarskap, Redovisning/finansiering.

Arbetsuppgifter: En doktorand ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå (4 år heltid). Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (högst 20 procent). Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 § samt i universitets regler och riktlinjer, http://regler.uu.se samt i den Allmänna Studieplanen för forskarutbildning i Företagsekonomi, Uppsala universitet.

Behörighet: För ansökan till forskarutbildningen i företagsekonomi ska den sökande ha grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som fakultetsnämnden kan ha föreskrivit, samt att den sökande bedöms ha sådan förmåga i övrigt för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. För grundläggande och särskild behörighet se den Allmänna Studieplanen för forskarutbildning i Företagsekonomi, Uppsala universitet.

Kriterier för bedömning av ansökan: se länk i högermenyn "handläggningsrutiner för antagning".

Notera att sökande med en master examen från ett engelskspråkigt universitet eller program behöver inte visa prov på TOEFL- eller motsvarande språktest.

Ansökan ska innehålla följande dokument:
1. Examensintyg/registerutdrag samt andra relevanta handlingar som styrker den grundläggande resp. särskilda behörigheten samt kopia på examensbevis.

2. Projektbeskrivning på svenska eller engelska. Projektbeskrivningen ska ta upp för projektet relevanta frågeställningar, ämnesmässig kontext, forskningsläge, frågor rörande data och metod. Projektbeskrivningen ska omfatta högst 12 000 tecken inklusive blanksteg (ungefär 4-5 A4-sidor). Projektbeskrivningen för en ansökan för ett av de listade projekten, kan vara relaterat till valt projekt.

3. Motiveringsbrev. I motiveringen ska framgå vilken doktorandplats man söker; allmän eller någon av projektanställningarna.

4. Examensarbete (examensarbete/masteruppsats motsv., elektronisk kopia av böcker, artiklar, manus, m.m.). Notera att masteruppsats som inte är bedömd och klar vid ansökningstidens utgång ges respit till den 30 maj.

5 CV samt övriga dokument man önskar åberopa.

6. TOEFL test (motsv.). Utländsk sökande måste uppvisa kunskaper i engelska genom ett internationellt erkänt språktest. Notera dock att sökande med en master examen från ett engelskspråkigt universitet eller program inte behöver bevisa sina kunskaper i engelska.

7. Två rekommendationsbrev (från universitetslärare och ev. arbetsgivare). I rekommendationsbrevet ska det framgå på vilket sätt referenten har lärt känna den sökande. Vi är särskilt angelägna om en bedömning av den sökande vad gäller våra antagningskriterier (se institutionens hemsida, högermarginalen, "handläggningsrutiner för antagning"). OBS! Brevet ska sändas direkt av referenten via epost till Elisabeth Hallmén elisabeth.hallmen@fek.uu.se med kopia till den sökande som laddar upp brevet på ansökningssidan.

Intervju: En särskilt inrättad bedömningskommitté bereder ansökningarna och avger rekommendation över vilka sökande som bör kallas till intervju. Intervjutider är 27-28 april. Kallelse till intervju går ut via epost till utvalda sökande. I samband med intervjun kommer en uppgift att delas ut.

Lokala riktlinjer finns fastställda för löneplacering när det gäller doktorandtjänst. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år, dock ej längre tid än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Tillträde sker fr o m 1 september varje år.

.................................................................

Vem kan söka till forskarutbildningen?

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som fakultetsnämnden kan ha föreskrivit, samt bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. Se vidare information i Allmänna studieplanen (i länk i högermenyn).

När ansöker du?

Antagning till forskarutbildningen sker en gång per år. Ansökan görs digitalt via särskild ansökningslänk senast 31 mars varje år. Notera att länk till ansökningssidan öppnas 1 mars, en månad innan sista ansökningsdag.

Hur går antagningen till?

Ansökningarna behandlas i särskild ordning i Handledarrådet, se vidare information i menyn till höger "Handläggningsrutiner för antagning".

Hur många vi kan anta är beroende av möjligheterna till finansiering.

Forskarutbildningsprogrammet startar normalt fr o m 1 september. Anställningen/doktorandpositionen gäller normalt fr o m 1 september, vilket anges i antagningsbeslutet.

Desirée Holm (studierektor) och Elisabeth Hallmén (adm. forskarutb.)

Dokument för nedladdning

Forskarskolor i Uppsala

Andra externa länkar