Ansökan och antagning till forskarutbildningen i företagsekonomi.

Utlysning av lediga doktorandplatser sker fr o m 2 mars 2015, med sista ansökningsdatum 31 mars. Ansökan sker digitalt, via nedanstående länk.

Företagsekonomiska institutionen har följande forskningsinriktningar: Entreprenörskap, International Business, Marknadsföring, Organisation/ ledarskap, Redovisning/finansiering.

UTLYSNING för 2015
Upp till 6 lediga doktorandplatser i Företagsekonomi erbjuds 2015 enligt följande:

  • En doktorandplats (allmän) i företagsekonomi där finansiering sker med studiestöd (doktorandanställning/doktorandtjänst).

  • Upp till fem doktorandplatser i företagsekonomi (projekt) enligt följande:

Projekt nr 1: ”The content and relevance of interim reporting”

The role of interim reporting has recently been questioned by regulatory bodies within the European Union. Our research program aims at increasing the understanding of the content, structure and value relevance of interim reporting. We employ text-analysis software to analyze the nearly 15,000 quarterly reports that are in our database. We seek 1-2 PhD candidates that have an interest in the relation between financial accounting and security pricing and who have a solid background in econometrics. The research program is conducted jointly with the Department of Statistics at Uppsala University.
Finansiering: Stipendium i tre år, sista (fjärde) året med studiestöd (doktorandanställning).

Projekt nr 2: “Consequences of long term family ownership”

In Europe, as well as in Sweden, the typical publicly listed firm is not widely held, but controlled by a family that has had, and is likely to continue to have, a long term interest in the company. Long term owners are either founders of the company or a family that has stepped in and become the controlling owner at some time. Comparisons within the European Union document that the ownership of publicly listed Swedish firms is more concentrated than in other countries. We seek a PhD candidate with a background in financial accounting or corporate finance and possess good knowledge of econometrics.
Finansiering: Stipendium i tre år, sista (fjärde) året med studiestöd (doktorandanställning).

Projekt nr 3: “The internationalization process, multinationality and value creation”

Companies become multinational by internationalizing their business. Despite this rather obvious development process, we know surprisingly little of how shareholder value is created by becoming multinational and the extent to which different internationalization strategies create different values. For this reason, we run a research program that employs large databases with accounting and capital market data. We seek a PhD candidate with a background in financial accounting or corporate finance, as well as good knowledge of econometrics.
Finansiering: Stipendium i tre år, sista (fjärde) året med studiestöd (doktorandanställning).

Projekt nr 4: ”Companies role in global society: private-public collaboration in the development of Africa”

The project studies the role of business in African development. Especially the interaction between businesses and public development projects. One example is how the company interacts with Swedish aid activities in Africa. We seek a PhD candidate to the project.
Finansiering: Extern doktorandanställning i fyra år.

Projekt nr 5: ”INGOs - INCOGNITA - Interstitial Competition and Global Networks of Intermediaries in Third-sector Aid development”

Despite the fact that many of INGOs (International Non-Governmental Organizations) such as RedCross, Oxfam or WWF focus primary on helping people and their local communities directly (mostly through fundraising and distribution of different form of aid in developing countries), we have also witnessed an increased interest of these organizations for policy-work (through for example PR/lobbying). This means that INGOs can be described as carriers of knowledge on how activities around specific relief and development issues should be conducted and organized. But there are also third-party actors (aka intermediaries) such as consultants, think-tanks, industry organizations, media and social movements that are specialized in developing, disseminating and interpreting knowledge, ideas and models for variety of development issues. These actors seem to work both in parallel (i.e. they compete) with INGOs and as their suppliers. We know very little about these intermediaries: who/what they are, how they work, how they are organized, how they are managed by the INGOs, and ultimately how they contribute to shaping the field for the long-term provision of knowledge concerning development issues. The aim of the project can be thus summarized as: taking a holistic approach to how ideas, models and practices surrounding the relief and development work of INGOs are created and spread.We seek a PhD candidate to the above project.
Finansiering: Extern doktorandanställning i fyra år.

Arbetsuppgifter: En doktorand ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå (4 år heltid). Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (högst 20 procent). Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 § samt i universitets regler och riktlinjer, http://regler.uu.se samt i den Allmänna Studieplanen för forskarutbildning i Företagsekonomi, Uppsala universitet.

Behörighet: För ansökan till forskarutbildningen i företagsekonomi ska den sökande ha grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som fakultetsnämnden kan ha föreskrivit, samt att den sökande bedöms ha sådan förmåga i övrigt för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. För grundläggande och särskild behörighet se den Allmänna Studieplanen för forskarutbildning i Företagsekonomi, Uppsala universitet.

Kriterier för bedömning av ansökan: se länk i högermenyn "handläggningsrutiner för antagning".

Notera att sökande med en master examen från ett engelskspråkigt universitet eller program behöver inte visa prov på TOEFL- eller motsvarande språktest.

Ansökan ska innehålla följande dokument:

1. Ansökningsblanketter: (kan laddas ner från länk i högermenyn) Blankett 1 (Företagsek. inst.) + Blankett 2 (UU). I blankett 1 ska bl a anges vilket ämne som man avser doktorera i alt. vilket projekt man avser söka. Blankett 2 är Uppsala universitets gemensamma blankett för antagning till forskarutbildning.

2. Examensintyg/registerutdrag samt andra relevanta handlingar som styrker den grundläggande resp. särskilda behörigheten samt kopia på examensbevis.

3. Projektbeskrivning på svenska eller engelska. Projektbeskrivningen ska ta upp för projektet relevanta frågeställningar, ämnesmässig kontext, forskningsläge, frågor rörande data och metod. Projektbeskrivningen ska omfatta högst 12 000 tecken inklusive blanksteg (ungefär 4-5 A4-sidor). Projektbeskrivningen för en ansökan för ett av de listade projekten, kan vara relaterat till valt projekt.

4. Motiveringsbrev. I motiveringen ska framgå vilken doktorandplats man söker; allmän eller någon av projektanställningarna.

5. Examensarbete (examensarbete/masteruppsats motsv., elektronisk kopia av böcker, artiklar, manus, m.m.) Notera att masteruppsats som inte är bedömd och klar vid ansökningstidens utgång ges respit till den 29 maj och om så är fallet ska uppsatsen laddas upp i följande: Länk

6. Övriga dokument exempelvis CV på svenska eller engelska

7. TOEFL test (motsv.). Utländsk sökande måste uppvisa kunskaper i engelska genom ett internationellt erkänt språktest. Notera dock att sökande med en master examen från ett engelskspråkigt universitet eller program inte behöver bevisa sina kunskaper i engelska.

8. Två rekommendationsbrev (från universitetslärare och ev. arbetsgivare) I rekommendationsbrevet ska det framgå på vilket sätt referenten har lärt känna den sökande. Vi är särskilt angelägna om en bedömning av den sökande vad gäller våra antagningskriterier (se institutionens hemsida). OBS! Brevet ska sändas direkt av referenten via epost till Elisabeth Hallmén elisabeth.hallmen@fek.uu.se

Intervju: En särskilt inrättad bedömningskommitté bereder ansökningarna och avger rekommendation över vilka sökande som bör kallas till intervju. Intervjuer kommer att äga rum 7-8 maj. Kallelse går ut via epost till utvalda sökande.

Lokala riktlinjer finns fastställda för löneplacering när det gäller doktorandtjänst. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år, dock ej längre tid än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Tillträde sker 1 september 2015.

Välkommen att ladda upp din ansökan i följande LÄNK. Ansökan med bilagor ska vara oss tillhanda senast 31 mars 2015. Endast fullständiga ansökningar med bilagor kommer att kunna behandlas.

.................................................................

Vem kan söka till forskarutbildningen?

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som fakultetsnämnden kan ha föreskrivit, samt bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. Se vidare information i Allmänna studieplanen (i länk i högermenyn).

När ansöker du?

Antagning till forskarutbildningen sker en gång per år. Ansökan görs digitalt via särskild ansökningslänk senast 31 mars varje år. Notera att länk till ansökningssidan öppnas 2 mars, en månad innan sista ansökningsdag.

Hur går antagningen till?

Ansökningarna behandlas i särskild ordning i Handledarrådet, se vidare information i menyn till höger "Handläggningsrutiner för antagning".

Hur många vi kan anta är beroende av möjligheterna till finansiering.

Forskarutbildningsprogrammet startar normalt fr o m 1 september. Anställningen/doktorandpositionen gäller normalt fr o m 1 september, vilket anges i antagningsbeslutet.

Desirée Holm (studierektor) och Elisabeth Hallmén (adm. forskarutb.)

Forskarskolor i Uppsala

Andra externa länkar