Företagsekonomiska institutionen

Entreprenörskap

Entreprenörskapsgruppens forskning omfattar ett flertal områden med ett särskilt fokus på intraprenörskap eller entreprenörskap inom redan väletablerade företag. Gruppen skapades 2005 runt Anders Walls professur i entreprenörskap, dess möjligheter och risker. Innehavare av professuren och ledare för forskningen är Ivo Zander.

Vår forskning

Vår forskningsvision är att utforska det outforskade med kreativa teoretiska och empiriska ansatser. De större forskningsprojekt som pågår undersöker frågor som:

  • upptäckten av nya affärsidéer i multinationella företag,
  • hur ekonomiska kriser påverkar företags tekniska förnyelse,
  • hur nya aktörer i världsekonomin påverkar organisation och strategi inom de väletablerade multinationella företagen.

Andra projekt undersöker förändrade organisatoriska gränser i högteknologiska start-ups, vad som bestämmer överlevnaden av nya produkter och tjänster inom redan etablerade företag, hur presentationen av nya idéer påverkar sannolikheten att få finansiering på den kulturella arenan,samt forskning i skärningsmängden av entreprenörskap, filosofi och konst. Under 2017 lanserar entreprenörskapsgruppen ”The Intrapreneurship Monitor”, ett projekt som genomför återkommande mätningar av det intraprenöriella klimatet i svenska företag.

I vår undervisning vill vi erbjuda en bred uppsättning entreprenörskapskurser som förebereder och inspirerar framtida generationer till en karriär som nyskapande entreprenörer. Våra kurser omfattar kandidat-, magister-, och doktorandnivån, och sträcker dig från affärsinriktade kurser som ska inspirera studenter att engagera sig i utvecklandet av nya affärsidéer till ett ettårigt magisterprogram i entreprenörskap.