Diskriminering och trakasserier

Kategori Ekonomie kandidatprogrammet Fristående kurs

Uppsala universitet bedriver ett aktivt arbete för lika villkor och mot diskriminering. Arbets- och studiemiljön vid universitet, och därmed Företagsekonomiska institutionen, skall vara fri från diskriminering och trakasserier. Här nedan beskrivs vad som kan betraktas som diskriminering/trakasserier och vad man skall göra om man anser sig ha blivit utsatt eller om man får kännedom om att en student/anställd blivit utsatt. Nedan finns också information om vilka påföljderna är om man gör sig skyldig till diskriminering/trakasserier.

Arbetet med lika villkor styrs av diskrimineringslagen samt olika mål- och regeldokument vid UU som återfinns på http://regler.uu.se/Listsida/?kategoriId=99


Plan för lika villkor 15-17.pdf


Vad är diskriminering/trakasserier?

 • Diskriminering innebär ett brott mot principen om likabehandling, ett missgynnande av människor på grund av t ex deras kön eller ursprung. Principen om likabehandling innebär att lika fall skall behandlas lika, oavsett kön, könsidentitet och/eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det innebär också att den enskilde har rätt att bli behandlad efter sina individuella förutsättningar och inte efter vad som - på riktiga eller oriktiga grunder - allmänt anses känneteckna den grupp som han eller hon tillhör. Diskriminering förutsätter normalt en handling eller ett beteende i ett enskilt fall. Någon avsikt att diskriminera behöver inte finnas för att diskriminering skall föreligga.

 • Trakasserier eller kränkande särbehandling innebär att någon utsätts för klandervärda eller negativt präglade handlingar som kränker hans eller hennes integritet och som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna och kan leda till att han eller hon ställs utanför arbetsplatsens eller studiegruppens gemenskap.

 • Med sexuella trakasserier avses "sådant ovälkommet uppträdande grundat på kön eller ovälkommet uppträdande av sexuell natur som kränker arbetstagarens integritet i arbetet" (Jämställdhetslagen 6§). Uppträdande grundat på kön handlar om beteenden som förlöjligar eller är skrämmande eller fysiskt förnedrande på grund av personens kön; t ex könsbaserade förolämpningar och stötande kommentarer om utseende eller klädsel.


Om du anser dig diskriminerad/trakasserad - vem skall du vända dig till?


 • Studenter
  • Kursansvarig lärare, studierektor, prefekt
  • Någon av studentkårerna ( t ex Uppsala studentkår eller Uppsalaekonomerna)
  • Studenthälsan info@sh.uu.se, tel 018-15 50 50
 • Anställda
  • Närmaste chef eller chef över chefen (såsom prefekt, dekanus)
  • Skyddsombuden på institutionen
 • Fackligt ombud SACO saco@uadm.uu.se, tel 018-471 1995 eller ST-ATF tco@uadm.uu.se, tel 018-471 1996
 • Företagshälsovården

Vid Företagsekonomiska institutionen kan du vända dig exempelvis till

 • Prefekt Jaan Grünberg
 • Studierektorer för grundutbildningen Tomas Mäkinen (fek grundnivå), Christine Holmström Lind (fek avancerad nivå) och Arne Sjöblom (handelsrätt)
 • Studierektor för forskarutbildningen Desiree Holm
 • Skyddsombud Ann-Kristin Lindberg (lärare), Elisabeth Hallmén (TA) och Signe Jernberg (doktorander)
 • Jämställdhetsombud David Sörhammar

Hur hantera misstanke om diskriminering eller trakasserier?

Om en arbetstagare i samband med sitt arbete eller en student i samband med sin utbildning upplever sig vara utsatt för diskriminering/trakasserier/sexuella trakasserier har universitetet en skyldighet att utreda detta. En anställd som får kännedom om trakasserier/sexuella trakasserier mot en student ska omgående informera prefekten/motsvarande vid studentens institution om fallet. Utredningen ska ske utan dröjsmål. Universitetet har en skyldighet att starta en inledande utredning även om ingen formell anmälan har lämnats in.


Om du vill göra en formell anmälan

En student eller anställd kan välja att anmäla trakasserier eller sexuella trakasserier till Rektor. En utredning leds av Juridiska avdelningen på uppdrag av Rektor. Efter genomförd utredning fattar Rektor beslut i ärendet.


Påföljder

 • Anställda
  När en anställd har gjort sig skyldig till diskriminering/trakasserier kan ärendet efter beslut av rektor hänskjutas till universitetets interna personalansvarsnämnd eller Statens Ansvarsnämnd. Påföljder är varning, löneavdrag eller skiljande från anställning.

 • Studenter
  Om det är en student som diskriminerat eller utsatt någon för trakasserier beslutar rektor eller universitetets interna disciplinnämnd vilka sanktioner som ska vidtas, om diskrimineringen

  • stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för universitetets verksamhet
  • utsätter någon annan student eller en arbetstagare för sexuella trakasserier

Påföljderna är varning eller avstängning på viss tid.


Mer information kan fås från

Visa alla inlägg