Företagsekonomiska institutionen

Ansökan och antagning till forskarutbildning

Innehåll:

Ansökningstiden för de utlysta 6 doktorandplatserna i företagsekonomi har nu gått ut. Välkommen att söka igen 2019!

Institutionen har följande forskningsinriktningar: entreprenörskap, International Business, marknadsföring, organisation/ledarskap och redovisning/finansiering.

Ansökningsstiden för utlysta doktorandplatser enligt nedan har nu gått ut. 
Nästa ansökningsperiod är 1-31 mars 2019.

Följande doktorandplatser erbjuds:

 • 2 doktorandplatser (öppna/allmänna) i företagsekonomi där finansiering sker med fakultetsmedel (doktorandanställning).
 • upp till 4 doktorandplatser i företagsekonomi inom följande projekt: 

Projekt 1: “Opening indoor hygiene SME’s exports to Middle East construction markets (IHMEC)”

Novel solutions are needed to prevent the global spreading of serious infections. IHMEC-project combines tailored indoor hygiene (IH) solutions, offered by a number of small or middle sized enterprises (SMEs), and export them to the Middle-East (ME) markets (with focus on Iran and Saudi Arabia). IHMEC creates and exports joint IH solution of Central Baltic (CB) area SMEs into Iranian construction markets using indoor hygiene as a competitive edge. The project integrates relevant clusters of SMEs from Sweden, Estonia and Finland into a meta-cluster, designs viable networked business models, market entry strategies & sales operations; as well as involves experts from the host markets for CB companies to enter the markets and close sales. The aim of this project is to target customer segments with which long-term business relationships can be developed. IHMEC novelty highlights: 1) Integrated CB region meta-cluster on indoor hygiene (IH), 2) Novel and tailored IH guidelines and IH solutions that fit the target markets, 3) Tailored market entry process resulting in export sales in ME markets.
Project partners: Uppsala University, University of Turku, KTH Royal Institute of Technology, Satakunta University of Applied Sciences, Viljandi County Development Centre, Estonian Woodhouse Association.
Antal platser: 1
Finansiering: Extern projektfinansiering (doktorandanställning).

Projekt 2: “Digitalization and management control in accounting and auditing organizations”

This research project focus on how digitalization contributes to changes in organizations’ business models of and how such change influence the management control of the organization. The aim is to increase the understanding of how digitalization affects strategy, business models and the management control systems within organizations. The research design is planned to consist of case studies composed of accounting and auditing organizations. The empirical material will encompass of a combination of archival and historical material, semi-structured interviews and in-depth interviews.
We seek a PhD candidate within the background of management control that has a keen interest in digitalization and business models, as well as knowledge of qualitative methods and archival research.
Doktoranden kommer att vara placerad vid Campus Gotland i Visby.
Antal platser: 1
Finansiering: Extern projektfinansiering (doktorandanställning) alternativt år 1 stipendium (icke-anställning), därefter extern projektfinansiering (doktorandanställning).
Notera: Denna doktorandplats är möjlig under förutsättning att projektet ifråga beviljas sökta medel. 

Projekt 3: “The Global Game 2.0 (Digitalization, Restructuring and the Swedish Computer Games Miracle)”

Digitalization creates opportunities to quickly scale up operations to global, cross-border level. To understand the effects of digital transformation, we study a business that is largely based on digital technology, the Swedish computer game industry. Observations from our ongoing project "The Global Game" clearly show that, for game companies, product development, distribution channels and markets are fully digitalized, and the first tentative analyzes also show that game companies are rapidly internationalized. Even though most companies are no more than five years old, the export ratio for most companies is over 75%. This up and running project offers an interesting research area with a research design covering aspects of knowledge transfer, absorptive capacity, innovation management, business networks, and internationalization from a born global perspective.
The applicant should be interested in the digitalization phenomenon, familiar with quantitative data analysis and feel comfortable contacting game companies and making interviews.
Antal platser: 1
Finansiering: År 1 stipendium, därefter extern projektfinansiering (doktorandanställning).
Notera: Denna doktorandplats är möjlig under förutsättning att projektet ifråga beviljas sökta medel.

Projekt 4: “Management Challenges in the Digitalization of Health Care”

Digital technology permeates literally every aspect of the health care provider – patient relationship. Access to information, treatment, and patient management are radically changing. Combined with aging populations, healthcare is shifting from acute care towards prevention and chronic care. Globally, health care systems are struggling with rising costs. The transition to digitalized health care presents opportunities and challenges, which is the point of departure for this research project. The project sets out to answer the question, how are governance and control changing in the digitalized health care context? This is part of a larger cooperation between the Social Sciences Faculty and Medical Faculty, Uppsala University, in Health Care Management. Data collection and analysis will encompass both qualitative and quantitative approaches with collecting and analyzing primary data.
We seek a PhD candidate with experience in or a keen interest for health care management issues, with particular emphasis on the digital (r)evolution taking place within health care.
Merit for both qualitative and quantitative skills.
Antal platser: 1
Finansiering: Extern projektfinansiering (doktorandanställning).
Notera: Denna doktorandplats är möjlig under förutsättning att projektet ifråga beviljas sökta medel.

Ansökan

Utlysning av lediga doktorandplatser sker från 1 mars med sista ansökningsdatum 31 mars varje år. Ansökan sker digitalt via en länk som du hittar nedan under ansökningstiden.

Behörighet

För att bli antagen krävs grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper på annat sätt. Särskild behörighet har den som har godkänt resultat på kurser om 90 hp i företagsekonomi eller förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt. Därutöver krävs att den sökande bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

För mer information om grundläggande och särskild behörighet se den allmänna studieplanen för forskarutbildning i Företagsekonomi, Uppsala universitet.

För behörighet av internationella sökande krävs ett TOEFL-test eller motsvarande engelskspråkigt språktest. Observera dock att sökande med en masterexamen från ett engelskspråkigt universitet eller program inte behöver visa prov på TOEFL- eller motsvarande språktest. För övriga se här: Behörighetskrav i engelska.

Notera att en masteruppsats som inte är bedömd och klar vid ansökningstidens utgång ges respit till den 31 maj 2018.

Arbetsuppgifter: En doktorand ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå (4 år heltid), fördelat på 90 högskolepoäng (hp) i kurser och 150 hp i avhandlingsarbete. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå (högst 20%) då anställningen kan förlängas till max 5 år. Generella regler om doktorandstudier återfinns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§, i universitets regler och riktlinjer, samt i den Allmänna Studieplanen för forskarutbildning i företagsekonomi, Uppsala universitet.

Kriterier för bedömning av ansökan: se bedömningsgrunder

Ansökan ska innehålla följande dokument:

 1. CV
 2. Vidimerade kopior av examensbevis och studieintyg över avklarade kurser och poäng som styrker grundläggande och särskild behörighet.
 3. Projektbeskrivning på svenska eller engelska (högst 12 000 tecken inklusive blanksteg). Projektbeskrivningen ska ta upp för projektet relevanta frågeställningar, ämnesmässig kontext, forskningsläge, frågor rörande data och metod. Projektbeskrivningen för en ansökan för ett av de listade projekten, ska vara relaterat till projektet i fråga.
 4. Motiveringsbrev. I motiveringen ska framgå vilken doktorandplats man söker; allmän och/eller någon av projektplatserna.
 5. Examensarbete på avancerad nivå och ev. böcker, artiklar, manus som åberopas. Notera att en masteruppsats som inte är bedömd och klar vid ansökningstidens utgång ges respit till den 31 maj 2018.
 6. TOEFL-test (motsv). Notera dock att sökande med en masterexamen från ett engelskspråkigt universitet eller program inte behöver bevisa sina kunskaper i engelska.
 7. Två rekommendationsbrev (från universitetslärare och ev. arbetsgivare). I rekommendationsbrevet ska kontaktuppgifterna till referenterna (e-post och tel nr) finnas med. Från brevet ska det framgå på vilket sätt referenten har lärt känna den sökande. Vi är särskilt angelägna om en bedömning av den sökande vad gäller våra bedömningsgrunder. OBS! Brevet ska sändas direkt av referenten via e-post till elisabeth.hallmen@fek.uu.se med en kopia till den sökande som laddar upp breven till sin ansökan. Instruktioner för rekommendationsbrev.

Intervju: En särskilt inrättad antagningsgruppbereder ansökningarna och avger rekommendation över vilka sökande som bör kallas till intervju. Intervjuer kommer att äga rum 25-27 april 2018. Kallelse går ut via e-post till utvalda sökande. De som går vidare i urvalsprocessen bland de som intervjuats kommer att få göra en slutlig skriftlig uppgift.

Doktorandplatserna kan tillträdas fr o m 1 september 2018.

Notera!
Ansökan kan enbart ske digitalt i ovan länk.
Endast fullständiga ansökningar med bilagor (enligt specificerade krav) kommer att behandlas.


Antagning

Hur bedöms ansökan?

Vid urval av sökande utgår man från följande bedömningsgrunder:

 • Förutom att den sökande uppfyller behörighetskraven bedöms examensarbeten eller andra skriftliga arbeten på svenska eller engelska. 

 • Den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå i företagsekonomi enligt kriterier gällande metodisk stringens, teoretisk medvetenhet, förmåga till kritiskt tänkande, självständighet och originalitet liksom kommunikativ förmåga.

Intervju

En särskilt inrättad rekryteringskommitté bereder ansökningarna och avger rekommendation över vilka sökande som bör kallas till intervju. Intervjuer sker 25-27 april 2018. Kallelse till intervju går ut via epost till utvalda sökande. De som går vidare i urvalsprocessen bland de som intervjuats kommer att få göra en slutlig skriftlig uppgift.

Anställning

Anställningen som doktorand gäller normalt från 1 september, vilket anges i antagningsbeslutet. Lokala riktlinjer finns fastställda för löneplacering när det gäller doktorandtjänst. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år, dock ej längre tid än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Finansiering

Enligt Högskoleförordningen, 5 Kap., kan institution endast anta/anställa doktorand om finansiering finns för hela utbildningstiden. Det betyder att i de lediga doktorandplatser som utlyses ingår finansiering, antingen finanserad med doktorandtjänst eller extern finansiering, såsom forskningsråd, extern arbetsgivare eller stipendium som är kopplad till specifikt utlyst projekt.

Lönen för en doktorand som finansieras med doktorandtjänst är reglerad i en lokal tariff på universitetet där uppflyttning i lönestegen sker automatiskt vid ingången till andra och tredje året av forskarstudierna. En externfinansierad doktorand har motsvarande månadsersättning.

För doktorand finansierad med doktorandtjänst vid Företagsekonomiska institutionen ges möjlighet att från och med det andra året undervisa alternativt tjänstgöra som assistent på 20%. Det innebär att doktorandtiden förlängs med motsvarande tid. Undervisningen sker vanligtvis på A- eller B-nivåkurser.

Individuell studieplan

En individuell studieplan upprättas för varje doktorand tillsammans med handledarna där uppföljning sker varje läsår. Studieplanen ska fungera som ett underlag för doktorandens individuella arbete, men även som ett underlag för hur mycket handledning doktoranden behöver för att klara sin utbildning.
Individuell studieplan