Vår forskning

Vår pågående forskning handlar om avtalsklausulers nullitet enligt EU-rätten vis-à-vis jämkningsmöjligheter enligt svensk rätt, digitalisering och kulturarv i svenska arkiv och olika frågor kring marknadsrättsliga skadestånd.

Vår forskningsvision är att bygga en forskningsmiljö där perspektiv från rättsvetenskap respektive företagsekonomi kan mötas. Forskningen inom ”law and management” bedrivs förhållandevis sparsamt i det större internationella forskningssamhället. Företagsekonomiska institutionen strävar därför efter att skapa en samlingspunkt för denna tvärvetenskapliga forskningsgren. Som en del av dessa strävanden arrangeras handelsrättsliga seminarier.

De senaste årens forskningspublikationer innefattar läroböcker i handelsrätt och i hälso- och sjukvårdsrätt, artiklar i aktuella ämnen inom internationell handelsrätt som publicerats i välrenommerade peer review-tidskrifter, och en monografi inom europeisk handelsrätt som publicerats av Edward Elgar Publishing efter peer review.