Forskningsprojekt

Ogiltighet, oskälighet, och mötet mellan svensk civilrätt och EU-civilrätt

Det är välbekant att Sveriges inträde i EU har haft stora konsekvenser för svensk rätt i allmänhet. EU-rättens ökande, om än hittills fragmentariska, inflytande specifikt på den materiella svenska civilrätten är emellertid jämförelsevis mindre utforskat. Spänningar kan uppstå dels i samband med harmonisering av regelverk, dels mot bakgrund av den allmänna påverkan som följer av EU-rättens särskilda metodik och allmänna rättsprinciper.

Bland de civilrättsliga sanktioner som kan komma i fråga vid en överträdelse av EU-rättsliga regler märks kanske först skadeståndet. Av stor praktisk betydelse är emellertid också den civilrättsliga ogiltigheten, vilken kan följa som konsekvens av att ett avtalsvillkor eller ett avtal i dess helhet står i strid med en materiell EU-rättsregel. Av lika stort intresse är hur de närmare rättsliga följderna av denna ogiltighet bör hanteras.

Här föreligger ett heterogent komplex av rättsliga problem, ytterst i form av konkurrens mellan de rättsföljder som följer av svensk civilrättslig tradition och de rättsföljder som EU-rätten kräver. Denna konkurrens är inte en fråga om enkelt företräde för EU-rättens rättsföljder framför de inhemska. Istället måste problemet kontextualiseras i syfte att (1) se i vilken utsträckning de upplevda problemen kan visas vara skenproblem, (2) identifiera vilka av de reella problemen som tolkningsvis eller på annat sätt kan lösas av domstol, och (3) slutligen om det föreligger något behov av lagstiftningsingripande. Projektets syfte är att kartlägga de relevanta situationer då problemet uppstår och att bedöma hur den EU-rättsliga ogiltigheten bör hanteras i svensk rätt.

Projektledare: Magnus Strand
Projektperiod: 2016 - 2018
Finansiering: Stiftelsen för rättsvetenskaplig forskning (Wallenbergstiftelserna)

Behövs nya regler om ränta på skadestånd?

Den 27 december 2016 trädde konkurrensskadelagen (2016:964) i kraft. Genom lagen sker en drastisk förändring av reglerna om preskription och ränta på skadestånd med anledning av överträdelse av konkurrensrätten, men inte för andra skadestånd. Syftet med det projektet är att diskutera om Sverige bör omvärdera sin ordning för preskription och ränta vid skadestånd mera generellt.

Projektledare: Magnus Strand
Projektperiod: 2015 - 2017
Finansiering: Tore Alméns minnesfond