Marknadsföring

Dekorativ bild.

Vår forskning inom marknadsföring kännetecknas av intresset för olika typer av förändringar i affärslandskapet, som påverkar företagens relationer till andra företag och till konsumenter.

Den långa traditionen av forskning om affärsrelationer mellan företag går tillbaka till Jan Johansons avhandling (1966) och upptäckten att affärsrelationer mellan leverantörs- och kundföretag är långsiktiga – då en nyhet för forskare inom marknadsföring. Detta var en av startpunkterna för utvecklingen av de grundläggande teoretiska idéerna som ligger till grund dels för synen på en affärsrelation som interaktion mellan två företag och dels för den nu internationellt väletablerade synen på marknader som affärsnätverk.

Vår pågående forskning inom marknadsföring fortsätter att fördjupa sig inom olika aspekter av affärsrelationer och affärsnätverk, med speciell fokus på dynamik och förändring. Våra forskare deltar aktivt i internationella samarbeten med forskare från andra framstående universitet och handelshögskolor. På senare tid har vår forskning inom marknadsföring även tagit sig an nya utmaningar i form av forskningsprojekt inom hållbar konsumtion.

Medarbetare

Pågående forskningsprojekt med fokus på företagens relationer till andra företag

Hur förstå återstart av affärsverksamhet efter ett avbrott? (projektstart 2021)

Ibland inträffar oförutsedda och omvälvande händelser som i grunden ändrar förutsättningarna för en affärsverksamhet. Den pågående pandemin är exempel på en sådan händelse som har lett till att många verksamheter har pausats helt eller delvis. Forskningsprojektets mål är att bidra till ny kunskap om hur en affärsverksamhet kan startas efter ett avbrott som inneburit att tidigare bedömningar och strategiska beslut är satta ut spel.
Projektet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond.
För mer information, vänligen kontakta Virpi Havila (Virpi.Havila@fek.uu.se) eller León Poblete (Leon.Poblete@fek.uu.se).

Värdeskapande mellan aktörer i ett vetenskapligt megaprojekt (projektstart 2019)

Forskningsprojektet studerar värdeskapande mellan (företags-, forsknings- och politiska) aktörer under grundandet och uppbyggnaden av ESS (European Spallation Source) i södra Sverige. Målet med projektet är att bidra till forskning om dynamik i affärsnätverk, särskilt med fokus på interaktionsprocesser mellan företag och andra typer av organisationer. Forskningsprojektet finansieras av Handelsbankens forskningsstiftelser.
För mer information, vänligen kontakta Susanne Åberg (Susanne.Aberg@fek.uu.se) eller Anna Bengtson (Anna.Bengtson@fek.uu.se).

Pågående forskningsprojekt med fokus på företagens relationer till konsumenter

Digital innovation för hållbar konsumtion (projektstart 2021)

Dagligvaruhandeln har tidigare använt konsumentens faktiska val och attitydmätningar för att förutsäga konsumenternas hållbara shoppingbeteende. Det har dock visat sig att mer konkreta strategier och utrustning behövs för att behålla detta beteende vid köp av livsmedel. Digitala system kan vara ett sätt att hjälpa konsumenter att fatta hållbara beslut när det gäller konsumtion av dagligvaror. I detta projekt är syftet att undersöka hur ett digitalt system utformat för konsumentanvändning kan hjälpa denne att bli mer hållbar i sina köpbeslut. Projektet finansieras av Forskarskolan för hållbar utveckling, Campus Gotland.
För mer information, vänligen kontakta Anna-Carin Nordvall (Anna-Carin.Nordvall@fek.uu.se).

Hållbar turism (projektstart 2021)

Med en utvecklad förståelse för turisters intressen och beteendemönster syftar projektet till att bidra till forskning om hållbart turistbeteende i landsbygdsområden. Detta projekt syftar till att identifiera olika segment och analysera de faktorer i marknadsföring som påverkar turisters val av olika attraktioner och beteenden.Projektet finansieras av EU Horizon 2020 och är en del av det europeiska forskningsprojektet Visiting the Margins. INnovative CULtural ToUrisM in European peripheries (INCULTUM), som består av forskare från 15 olika europeiska universitet.
För mer information, vänligen kontakta Sabine Gebert-Persson (Sabine.Gebert-Persson@fek.uu.se).


Doktorandprojekt

Postdok-projekt

Senast uppdaterad: 2022-04-08