Energieffektivisering genom utvecklad modell för transportaffärer

Dagens prismodeller för transporter inom skogsindustrins affärsekologi motverkar effektiv energianvändning. Idag utgår ersättningen från en schablon och logistikföretagen planerar transporterna utifrån kortsiktigt råvarubehov på bruken och rättvis beläggning hos åkeriföretagen, snarare än energieffektivitet.

Syftet med projektet är att ta fram nya prismodeller som bättre speglar de faktiska transportkostnaderna för att ge åkeriföretagen en rättvis ersättning och som ger incitament för en mer energieffektiv transportplanering inom det svenska skogsbruket.

Projektet är finansierat av Energimyndigheten och genomförs i samverkan med Skogforsk och CASIP. CASIP bedriver ledande forskning om affärsekologier, affärsmodeller och prismodeller. Forskargruppen består av Einar Iveroth, Mathias Cöster, Alf Westelius och Carl-Johan Petri. 

Kontakt: Einar Iveroth

Senast uppdaterad: 2022-03-01