Stadgar och styrelse

Styrelse och stadgar för Fek Alumni.

Styrelse för verksamhetsåret 2022

  • Andreas Widegren, ordförande
  • Ingela Sölvell, sekreterare och representant för Företagsekonomiska institutionen
  • Anna Tropp, ledamot
  • Henrik Didner, ledamot
  • Per Karlsson, ledamot
  • Johan Mattsson, ledamot
  • Peter Von Euler-Chelpin, ledamot

Stadgar för Fek Alumni

Senast ändrad vid årsmötet 1 april, 2014.

§ 1 Föreningens namn är Alumnföreningen vid Företagsekonomiska institutionen.

§ 2 Föreningen skall främja kontakter mellan tidigare studenter samt mellan dessa och lärare och forskare och studenter vid Företagsekonomiska institutionen. Föreningen är religiöst, partipolitiskt och fackligt obunden.

§ 3 Föreningen är öppen för före detta studenter vid företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Anställda vid Företagsekonomiska institutionen har rätt att närvara vid föreningens möten och arrangemang men har inte rösträtt vid årsmöten.

§ 4 Medlemskap erhålles vid registrering i FEK Alumnis webbplats som är en del av Uppsala universitets alumnnätverk.

§ 5 Till hedersmedlem kan årsmötet kalla person som, utan att denna uppfyller villkoren enligt § 3, gjort betydelsefulla insatser för att främja Alumnföreningens ändamål.

§ 6 Utträde ur föreningen sker genom avregistrering via FEK Alumnis webbplats.

§ 7 Föreningen har sitt säte i Uppsala. Verksamheten genomförs kalenderårsvis.

§ 8 Föreningen skall ledas av en styrelse som skall bestå av ordförande och 3-5 övriga ledamöter. Styrelsen handhar föreningens angelägenheter samt beslutar å föreningens vägnar i alla ärenden som inte omfattas av årsmötets beslutanderätt.

§ 9 Mandattiden för styrelsemedlemmar är 1 år med möjlighet till omval.

§ 10 En av styrelsens ledamöter skall vara verksam vid Företagsekonomiska institutionen och en styrelseledamot skall vara student som nomineras av föreningen Uppsalaekonomerna.

§ 11 Styrelsen skall sammanträda minst 1 gång per år eller när 3 styrelsemedlemmar så begär.

§ 12 Styrelsen är beslutsmässig när minst 3 ledamöter är närvarande. Inför styrelsemötena skall skriftlig kallelse med dagordning utsändas.

§ 13 Föreningens firma tecknas – förutom av styrelsen – av föreningens ordförande och av den ledamot som utses vara skattmästare, var för sig.

§ 14 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte skall hållas senast i oktober. Kallelse skall utgå till samtliga medlemmar senast en månad före mötet. Medlemmar i FEK Alumni som deltar vid mötet har rösträtt.

§ 15 Obligatoriska ärenden på årsmötet är: 1. Öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare 4. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare 5. Fråga om årsmötet utlysts i enlighet med stadgarna 6. Godkännande av dagordningen 7. Styrelsens årsredovisning för föregående kalenderår med verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning. Revisorernas berättelse. 8. Godkännande av verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning och beslut om styrelsens ansvarsfrihet 9. Val av ordförande 10. Val av övriga ledamöter 11. Fastställande av medlemsavgiften för kommande verksamhetsår 12. Val av 2 revisorer 13. Val av valberedning om 2 personer 14. Övriga frågor 15. Mötets avslutande

§ 16 Det står alla medlemmar fritt att ingiva motion till årsmötet. Sådan motion skall vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor före årsmötet.

§ 17 Omröstning vid årsmötet sker öppet, dock kan votering i valfrågor ske slutet. I samtliga ärenden utom personval beslutar årsmötet med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens utslagsröst.

§ 18 Vid personval på årsmötet anses den vald som fått flest röster. Om ingen kandidat erhåller fler röster än någon annan skall ny votering äga rum mellan de som erhållit lika röstetal. Har därefter fortfarande ingen kandidat erhållit fler röster än någon annan avgörs valet genom ordförandens utslagsröst.

§ 19 Till revisor kan väljas medlem av föreningen som inte innehar annat förtroendeuppdrag i föreningen under verksamhetsåret.

§ 20 Extra årsmöte kan utlysas av styrelsen, revisorerna eller efter krav från minst 20 medlemmar. Kallelse skall härvid utgå via FEK Alumnis nätverk senast 2 veckor före det extra årsmötet. På extra årsmöte skall, förutom punkt 1-5 i paragraf 15, endast förekomma de ärenden som förorsakat det extra årsmötets utlysande och som angetts i kallelsen till det extra årsmötet.

§ 21 Ändring av stadgar beslutas av årsmötet och då minst ¾ av de närvarande röstberättigade är för förändringen.

§ 22 Beslut om upplösning av föreningen kan endast tagas av 2 på varandra följande årsmöten, där minst 2/3 av de närvarande medlemmarna röstar i enlighet med föreslagen upplösning. Årsmöte som slutligen upplöser föreningen beslutar även om disposition av föreningens tillgångar.

Senast uppdaterad: 2022-12-08