Praktik

På masterprogrammen i Företagande och ledning samt Redovisning och finansiering finns möjligheten att göra praktik under den tredje terminen. Praktiken kan göras antingen på ett företag eller i en organisation.

Kort om praktik

För att vara behörig till en praktikplats behöver studenten ha klarat 30 hp inom masterprogrammet. Praktiken ska vara relevant för studierna på masterprogrammet. Studenten avgör vad som är lämpligt vid sökning av praktikplats, men praktiken ska i slutändan godkännas av praktikkoordinatorn.

Praktiken ska löpa under 20 veckor under höstterminen, det vill säga motsvara en termins heltidsstudier, med tidigast start i mitten på augusti och senast avslut i mitten på januari. Under praktiken är studenten försäkrad via Kammarkollegiet, och försäkringsperioden löper från två veckor innan terminsstart till två veckor efter. Därför är detta den tidsram som gäller. Om studenten vill göra praktik under längre tid än så måste den göra en egen överenskommelse med organisationen som den vill göra sin praktik på för tiden utöver de 20 veckorna.

Intresserad av en praktikant?

Om du är intresserad av att ha en student som gör praktik hos dig, mejla internship@fek.uu.se för mer information. Vill du att vi förmedlar er praktikannons kan du skicka denna till oss som länk eller pdf.

Information om handledning

Handledning

En handledare vid praktikplatsen är ansvarig för att introducera, instruera, följa upp och stödja studenter under praktikperioden. Handledarens kunskaper och erfarenheter är viktiga tillgångar. Handledaren ger vägledning i hur konkreta frågor och uppgifter kan lösas. Det innebär att studenten inledningsvis ska ges möjlighet att följa handledaren och sedan efterhand får ansvar för allt fler arbetsuppgifter. Det är också önskvärt att studenten ska ges möjlighet att se flera delar av organisationen de har sin praktik på.

Handledaren och studenten gör tillsammans en plan för hur praktiken ska genomföras. Det är dock viktigt att studenten relativt tidigt också får en egen särskild arbetsuppgift som ska avrapporteras under praktiken. För olika uppgifter under praktiken se nedan.

Studenten ska även under praktiken ges utrymme att arbeta med och skriva två ”akademiska” rapporter som ska lämnas in till Företagsekonomiska institutionen samt ges möjlighet att delta vid ett seminarium som hålls för alla studenter som gör praktik i månadsskiftet oktober/november.

Det är vanligt att arbetet under praktiken inspirerar till ett ämne för masteruppsatsen. Ofta kan datainsamling för uppsatsen påbörjas i samarbete med företaget/organisationen redan under praktikperioden.

Praktikkoordinatorn är ansvarig för att hålla kontakten med praktikplatsen, handledaren och studenten.  

Uppgifter under praktiken

Uppgifterna kan delas in i tre kategorier. Kategorierna kan variera i omfattning, men alla tre behöver genomföras under praktikterminen.

  • Skuggning
    Studenten följer handledaren under möten och dagligt arbete för att se hur arbetet genomförs.
  • Dagligt arbete
    Under praktikperioden ska studenten vara delaktig i det dagliga arbetet på organisationen. Det här ansvaret växer vanligen gradvis ju längre praktiken pågår.
  • Speciell arbetsuppgift
    Studenten ska ha en särskild arbetsuppgift som går utanför det dagliga arbetet på organisationen. Det kan vara allt från att undersöka vilken inverkan ett nytt EU-direktiv har haft, undersöka potentiella nya marknader eller göra kundanalys av ett nytt marknadssegment. Uppgiften ska vara av värde för organisationen, men kan kategoriseras som ”bra att veta” snarare än ”behöver veta”.

Arbetstid och ledighet

Studentens arbetstid ska motsvara andra anställdas arbetstid. Studenten tillåts fem dagars ledighet under praktikperioden. Det är upp till handledaren och studenten att bestämma när dessa dagar infaller.

Kompensation

Det är upp till studenten att söka och betala för eventuellt boende. Ersättning för till exempel lunch eller resor i arbetet är tillåtet.

Försäkring

Uppsala universitet har avtal med Kammarkollegiet, vilket täcker praktik i Sverige och utomlands. Försäkringen är giltig under praktikperioden, samt två veckor innan och två veckor efter.

Utvärdering

Handledaren vid praktikplatsen ska vid praktikens slut lämna in en utvärdering till praktikkoordinatorn

Intyg

Vid praktikens slut är det önskvärt att företaget/organisationen skriver ett intyg till studenten, med avseende på dennes praktik.

Kursplan

Kursplan

Kontakt

Mer information om praktik kan du få av praktikkoordinator Katarina Lagerström eller administratör Emmelie Brun, internship@fek.uu.se.

Senast uppdaterad: 2023-01-16