Huvudområden och valfria kurser

Innehåll:

Beroende på vilket av de fem huvudområdena du väljer inom Ekonomie kandidatprogrammet har du olika många hp valfria kurser. Här finns information om huvudområdena samt vilka valfria kurser som kan vara lämpliga.

En trave med böcker. Foto.

Vilka kurser du väljer under din valbara termin är helt valfritt. Anmälningskoder hittar du i Uppsala universitets utbildningskatalog. Vid urval prioriteras studenter som följer den rekommenderade studiegången. Studenter på en senare termin, avsett för biområde, prioriteras före sökande på en tidigare termin, förutsatt att kursen sökts i enlighet med den rekommenderade studiegången. Du är inte garanterad plats på de valfria kurserna och därför ska du söka flera alternativ.

Ekonomisk historia

Studier i ekonomisk historia handlar om att förstå och reda ut dagens ekonomiska och samhälleliga frågor genom att skaffa dig kunskap om tidigare samhällsutveckling. En sådan fråga är hur den nya informationsteknologin påverkar arbetsliv och arbetsmarknad. En annan gäller senare tiders omfattande ekonomiska fluktuationer – finanskrisen och konjunkturnedgången – med stora konsekvenser för samhällsekonomin i stort och för de enskilda individerna. Har motsvarande hänt förr? Har vi lärt något av detta? Vilka faktorer är det som orsakar dylika kriser? Ytterligare frågor vi gärna ställer är: Varför har den materiella utvecklingen gått olika fort under olika perioder i olika delar av världen? Hur har de totala resurserna fördelats och hur har detta påverkat människans levnadsförhållanden och miljö? Hur har ekonomiska idéer och teorier påverkat samhället?

Lämpliga valfria kurser kan vara:

 • nationalekonomi
 • företagsekonomi
 • statistik
 • ekonomisk geografi
 • handelsrätt
 • statskunskap
 • språk

Ekonomisk historiska institutionens webbplats

Företagsekonomi

Inom företagsekonomin studeras hur företag och andra organisationer agerar och förhåller sig till olika intressenter och omvärlden. 

Ekonomisk styrning 

Ekonomisk styrning omfattar delområdena redovisning, finansiering och verksamhetsstyrning. Ekonomiska styrsystem ger underlag för externa och interna intressenter att följa och påverka verksamhetens utveckling.

Lämpliga valfria kurser:

 • Ekonomistyrning: Statistik, nationalekonomi, handelsrätt, sociologi, psykologi, språk
 • Finansiering: Statistik, nationalekonomi, matematik, språk
 • Redovisning/revision: Statistik, nationalekonomi, handelsrätt, bolags- och obeståndsrätt, beskattningsrätt, språk

Organisation

Organisationsteori behandlar organisationers utformning, utveckling, styrning och ledning. Ur studierna utvecklas kunskap om vilka villkor som olika situationer ger för arbetsfördelning och utformning av arbetsuppgifter samt kunskap om hur olika verksamheter kan ledas, styras och utvecklas.

Lämpliga valfria kurser: Psykologi, sociologi, statskunskap, pedagogik, arbetsrätt, språk

Marknadsföring 

Marknadsföring behandlar företagets relationer till marknader, kunder, leverantörer och andra aktörer i det nätverk som företaget ingår i. Företagets marknadsföringsstrategi påverkar och påverkas av företagets resurser och dess utformning av den interna organisationen och de ekonomiska styrsystemen.

Lämpliga valfria kurser: Statistik, psykologi, medie- och kommunikationsvetenskap, pedagogik, sociologi, språk

Internationellt företagande

Inom området internationellt företagande studeras företags internationaliseringsprocesser samt styrning och strategier i multinationella företag. I området integreras aspekter från framför allt organisationsteori och marknadsföring.

Lämpliga valfria kurser: Ekonomisk geografi, statskunskap, sociologi, ekonomisk historia, freds- och konfliktkunskap, språk​

Handelsrätt

Handelsrätt är ett rättsvetenskapligt ämne avsett för icke-jurister och undervisningen vänder sig till ekonomer, administratörer och andra personer med behov av juridiska kunskaper. Inom Ekonomie kandidatprogrammet studerar du främst företagsrelaterade rättsområden, det vill säga rättsområden som berör företagens situation i samhället och som reglerar nationell och internationell handel. Undervisningen i handelsrätt skiljer sig från traditionell juridisk undervisning på så sätt att du inte i första hand får studera juridiken ur ett bakåtblickande domstolsperspektiv, utan istället med ett framåtblickande företagarperspektiv. Konkret innebär detta att du får lära dig att förhålla dig till juridiken proaktivt, så att din affärsstrategi inte medför onödiga risker för konflikt eller andra rättsliga konsekvenser som kan påverka din verksamhet negativt.

Lämpliga valbara kurser kan vara:

 • nationalekonomi
 • företagsekonomi
 • statistik
 • språk

Handelsrättsliga ämnets webbplats

Nationalekonomi

Hur hushållar vi med knappa resurser? Detta är vad nationalekonomi handlar om.
Inom den ena grenen av nationalekonomin, mikroteorin, studeras hur hushållningsproblemet löses i ett marknadsekonomiskt system. Hur väljer hushåll och företag vad de köper, säljer, producerar, sparar och investerar, hur mycket de arbetar? Hur bestäms priser och löner av konkurrensen på marknaderna?

Inom den andra huvudgrenen, makroteorin, försöker man förklara hur ekonomin som helhet utvecklas: ekonomisk tillväxt, konjunkturer, arbetslöshet, inflation, växelkurser, räntor, bytesbalans och statsfinanser, samt möjligheterna att påverka den ekonomiska utvecklingen med penning- och finanspolitik.

De grundläggande teorier som utvecklas inom mikro- och makroteorin används också för att analysera en rad specialområden. Inom finansiell ekonomi studeras portföljval och värdering av värdepapper, liksom företagens beslut om investeringar och finansiering. Arbetsmarknadsekonomi behandlar lönebildning, sysselsättning, arbetsmarknadspolitik etc. Inom offentlig ekonomi studeras effekter av skatter och offentliga utgifter, offentlig produktion, och politiskt beslutsfattande.

Lämpliga valbara kurser kan vara:

 • statistik
 • ekonomisk historia
 • handelsrätt
 • matematik
 • språk

Nationalekonomiska institutionens webbplats

Statistik

Statistik är vetenskapen om insamling, analys och tolkning av data. Inom samhällsvetenskapliga ämnen, som ekonomi, och olika beteendevetenskaper behövs statistik för insamling och analys av information. Beslut och planering inom ekonomisk verksamhet, kontroll och övervakning av miljö och natur förutsätter också statistiskt korrekt information. Inom de olika ekonomiämnena är det bra att läsa statistik för att kunna förstå denna information.

På institutionen för informationsvetenskap bedrivs forskning med syfte att utveckla och utvärdera nya metoder inom till exempel ekonomi och beteendevetenskap.

Lämpliga valbara kurser kan vara:

 • nationalekonomi
 • handelsrätt
 • ekonomisk historia
 • matematik
 • språk

Statistiska institutionens webbplats