FAQ

Innehåll:

Vi har samlat vanliga frågor riktade till både dig som redan är student och till dig som funderar på att börja studera hos oss. 

Ansökan/antagning/registrering

Hur såg antagningsstatistiken ut till era kurser/program förra terminen?
Antagningsstatistik söker du fram via UHR's statistiksida. Du kan då söka på tidigare terminer och jämföra antagningstalen.

Börjar era kurser och program både på höst- och vårterminer?
Ekonomie kandidatprogrammet startar både på höst- och vårterminer, medan magister- och masterprogrammen endast börjar på höstterminer. De flesta av våra kurser startar både höst och vår, men med några undantag. Aktuella utbildningar

Finns XX-kursen öppen för sen anmälan?
Efter ansökningsdeadline stänger alla kurser vid Uppsala universitet. De kurser där det kan finnas möjlighet att erbjudas plats öppnar för sen anmälan i december/juli. På antagning.se hittar du vilka kurser som är öppna för sen anmälan. Det går inte att söka direkt till institutionen. 

Det står att jag är obehörig på min ansökan, men jag tycker jag är behörig – vem ska jag kontakta?
Det är antagningsenheten vid Uppsala universitet som sköter antagning till kurser och program på universitetet.

Jag är villkorsantagen – vad innebär det och hur registrerar jag mig?
Villkorsantagning betyder att du är antagen till kursen under förutsättning att du kan uppvisa att du uppfyller behörigheten. Du registrerar dig i två steg. Först genom att registrera dig senast sista registreringsdag, och därefter genom att senast kursstart uppvisa att du uppfyller behörigheten. Om du inte uppfyller behörigheten kan du inte slutföra registreringen på kursen och därmed inte läsa den.

Jag är reserv – när får jag veta om jag fått en plats eller inte?
Vi anslår på vår webbplats om det blir reservupprop några dagar efter sista registreringsdag. Reserver kallas via e-post till den adress som angivits på antagning.se. Se till att kolla din skräppost så inte vårt mejl hamnar där..

Jag är reserv – kan jag få en plats om någon hoppar av kursen under terminens gång?
Nej, vi gör alltid överintag på våra kurser eftersom vi vet att några kommer hoppa av. Detta innebär att vi tar in fler studenter än det finns platser på kursen/programmet. Därför ersätts inte platser under terminens gång.

Jag har glömt att registrera mig i tid – kan ni göra det ändå?
Missar du att registrera dig har du förlorat din plats på kursen.

Jag har gjort en sen anmälan – när får jag veta om jag får plats eller inte?
När antagning av reserver fortfarande pågår eller då en kurs är full anslås det på vår webbplats.Om vi kan erbjuda platser till efteranmälda (EA) sker det via e-post. 

Jag vill inte fortsätta på kursen – kan jag göra tidigt avbrott?
Tidgt avbrott går att göra tre veckor efter terminsstart (kursstart om du inte läser en hel nivå, utan en kurs som börjar senare på terminen). Därefter kan endast sent avbrott göras och du kan då inte söka kursen igen via antagning.se. Du vänder dig till studievägledningen vid Företagsekonomiska institutionen med ditt personnummer samt kursens namn för att göra avbrott dig. Vad som är skillnaden på tidigt och sent avbrott kan du läsa mer om på vår sida om avbrott.

Jag vill bli omregistrerad på en kurs jag läst tidigare - hur går jag till väga?
Omregistrering sker endast i mån av plats. Du kontaktar info@fek.uu.se för mer information.

Ekonomie kandidatprogrammet

Jag har läst några terminer vid ett annat universitet – kan jag hoppa på ert Ekonomie kandidatprogram?
Du kan inte hoppa på programmet utan måste söka och bli antagen i konkurrens med övriga sökande. Det finns ingen sen ingång och programmet kan aldrig bli kortare än fyra terminer. VI kan endast erbjuda plats på inledande kurs Företagsekonomi A, 30 hp eller Nationalekonomi A, 30 hp. Om du redan läst båda dessa kurser kan du inte läsa på programmet under första terminen, varför det kan vara bättre för dig att söka fristående kurser. Kontakta studievägledningen för information om hur möjligheterna ser ut för dig att söka programmet.

Jag vill söka till Ekonomie kandidatprogrammet och åberopa arbetslivserfarenhet – hur gör jag?
Du skickar in arbetsgivarintyg, tillsammans med din ansökan på antagning.se, som visar att du arbetat fyra år på minst halvtid. Det kan vara vilken typ av arbete som helst. Svar på frågor om vilka intyg som ska skickas finns på antagning.se. Ytterligare frågor om arbetslivserfarenhet besvaras av antagningsenheten vid Uppsala universitet.

Måste jag söka kurser inför varje termin även fast jag läser på programmet?
Ja, du måste alltid söka, tacka ja och registrera dig i tid på de kurser du ska läsa.

Behörighet

Jag har läst kurser i företagsekonomi på ett annat universitet – kan jag läsa fortsättningskurser hos er?
Du kan söka kurser hos oss även om du studerat dem på ett annat universitet, så länge du uppfyller behörighetskraven. Dock måste du se till att kurserna vi ger inte överlappar innehållsmässigt de du läst vid det andra universitetet eftersom du då inte kan ta med båda kurserna i en examen. Detta kontrollerar du genom att jämföra kursplanerna.

Jag har läst kurser vid ett utländskt universitet – kan ni säga vad jag är behörig att söka hos er?
Om du läst dina kurser utomlands måste du få dem tillgodoräknade vid Uppsala universitet innan vi kan guida dig vidare i dina studier. Om du redan studerar vid Uppsala universitet kontaktar du examensenheten för att ansöka om tillgodoräknande av dina utländska studier. Om du inte är student vid Uppsala universitet kontaktar du studievägledningen för att få råd om hur du kan gå vidare för att söka kurser här i Uppsala. Vi har dock inte möjlighet att göra förhandsbedömningar.

Examensfrågor

Hur tar jag ut min examen?
När du avslutat dina studier och uppfyller examenskraven kan du ansöka om examen hos Examensenheten vid Uppsala universitet.

Vilka kurser kan jag använda som de valfria kurserna i en Ekonomie kandidatexamen?
Du kan använda vilka kurser som helst så länge det är universitetskurser som ger högskolepoäng. Tänk också på att du inte får ta med kurser som innehållsmässigt överlappar varandra i din examen. Tanken med de valfria kurserna är att de ska ge en breddning av studierna och de måste inte ha med ekonomi att göra.

Kan jag ansöka om två examina?
Samma kurser kan ingå i två examina på kandidatnivå. Vill du ha examen i två olika huvudområden måste du läsa 90 hp (varav 30 hp på c-nivå inklusive 15 hp kandidatuppsats) i båda huvudområdena. Innan du ansöker om en examen måste du se till att du uppfyler kravet för just den examen.

Måste jag gå på Ekonomie kandidatprogrammet för att få en ekonomie kandidatexamen?
Nej, det går lika bra att läsa till en sådan examen genom att läsa fristående kurser.

Är det möjligt att ta med kurser från olika universitet i min examen från Uppsala?
Ja, det är möjligt. När du ansöker om examen skickar du med intyg från det andra universitetet som du läst vid.

Är det möjligt att använda kurser lästa på utländska universitet i min examen från Uppsala universitet?
Ja, det är möjligt. Det är examensenheten vid Uppsala universitet som sköter tillgodoräknande av utländska studier.

Jag har läst kurser vid olika universitet – vilket universitet får jag min examen från?
Vanligtvis får du din examen från det universitet där du avslutar den sista kursen som du tar med i din examen. Du hittar mer information hos Examensenheten vid Uppsala universitet.

Kan jag läsa ihop till en examen på distans från er?
Nej, det går inte. Hos oss kan du endast läsa 30 hp på A-nivå och 15 hp på och B-nivå på distans. 

Masterprogram

Måste jag kunna uppvisa ett examensbevis för att bli registrerad på avancerad nivå? Räcker det inte att jag uppvisar ett studieintyg på att jag har studerat 180 hp?
Vi måste se ett examensbevis för att kunna registrera dig, vilket innebär att examensenheten måste ha utfärdat detta.

Behöver jag ha tagit ut min kandidatexamen för att söka er master?
Du behöver inte ha tagit en examen vid ansökningstillfället, men vid registreringstillfället måste du uppvisa examensbeviset. Du måste alltså ta ut din examen innan du kan registreras på programmet.

Kan jag läsa ihop till en master- eller magisterexamen genom att läsa fristående kurser hos er?
Nej, vi ger endast master- och magisterkurser inom program.

Jag vill göra praktik – ordnar ni det?
Studenter ordnar själva sin praktikplats. Praktik är endast tillgänglig för studenter på våra masterprogram och som avklarat minst 30 hp inom programmet. Det är viktigt att ha en överenskommelse med praktikplatsen före deadline.

Kan jag ta studieuppehåll från masterprogrammet?
Ja, du kan ta studieuppehåll en gång och uppehållet är då på 1 år. Det går inte att ta studieuppehåll endast 1 termin.

Tentamen

Var och när kan jag hämta ut mina skrivna tentor?
Rättade skrivna papperstentor finns att hämta ut i Ekonomikums reception. Tentor sparas i två år (undantag TekNat-tentor som skannas vid Ångström) innan de gallras. Först efter att en tenta är rättad och betyget är rapporterat i Ladok kan den hämtas ut. För att få kolla på och hämta ut din tentamen behöver du ha med dig en giltig legitimation. Om du önskar begära en omprövning av ditt betygsbeslut, se rubriken nedan, ska du inte kvittera ut originaltentan.

Hur kan jag få mitt betygsbeslut omprövat?
Om du anser att du fått ett klart felaktigt betyg på en tentamen i någon av våra kurser kan du vid Ekonomikums reception hämta en omprövningsblankett. På den motiverar du varför betyget borde ändras varpå blanketten lämnas till Ekonomikums reception. Omprövning sker på grund av nya omständigheter eller om betyget är uppenbart oriktigt och om ändringen kan ske snabbt och enkelt. Det handlar alltså inte om ”omrättning” eller ”ombedömning” av redan bedömda svar, utan om att uppenbara fel ska rättas till.

Blandat

Jag behöver ett studieintyg/registreringsintyg – hur får jag det?
Intyg skriver du ut via Ladok. Har du inte har tillgång till dina inloggningsuppgifter eller behöver underskrivet intyg kontaktar du info@fek.uu.se eller kommer till vår studentexpedition.

Jag läser på grundnivå och vill göra praktik, kan jag göra det?
Eftersom praktik inte erbjuds på vår grundnivå kan du inte få högskolepoäng och studiebidrag för det. 

Hur många platser har ni på era kurser?
Det varierar från termin till termin och från kurs till kurs.

Var hittar jag schema, kurslitteratur och kursplan?
Studentportalen finns all information om den kurs du ska läsa.

Vad krävs för att få kalla sig civilekonom?
Du hittar information om detta hos Civilekonomernas riksförbund.

Vilka kurser krävs för att få revisorsbehörighet?
Efter avslutade akademiska studier och några års praktik inom revisionsområdet kan du genomföra prov i Revisorsinspektionens regi för att erhålla revisorsbehörighet. Det är Revisorsinspektionen som granskar och ger revisorsbehörighet.

Vad gäller innehållet i de akademiska studier du förväntas ha genomfört, före provet, rekommenderas att du tar del av informationen om utbildningskrav för att bli auktoriserad revisor via Revisorsinspektionens hemsida samt deras föreskrift om revisorsexamen (pdf)

Hur kommer jag i kontakt med studievägledningen?
Vi har telefontider samt drop-in-mottagning, så du behöver inte boka tid. Vi finns även tillgängliga via e-post. Kontaktuppgifter till studievägledningen.

Hur avslutar jag en kurs en senare termin? Räcker det att göra en omtenta?
Om kursen fortfarande ges kan det räcka med att du gör en tentamen eller så måste du göra om hela kursen, beroende på hur den är utformad. Du kontaktar info@fek.uu.se för mer information.
Om kursen är nedlagd kontaktar du studievägledningen vid Företagsekonomiska institutionen för att få råd hur du kan gå vidare i dina studier.