Studier och funktionsnedsättning

Uppsala universitet arbetar med stöd till studenter med funktionsnedsättning. Det kan till exempel gälla läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, hörselnedsättning, synnedsättning, rörelsehinder eller kroniska sjukdomar. Du har möjlighet att få exempelvis anteckningshjälp under föreläsningar, teckenspråkstolk och kurslitteraturen som talböcker. Vid skriftlig examination kan du få längre tid samt en plats på Klostergatan 3, universitetets tentamenslokal för studenter med särskilda behov. Där finns 13 enskilda rum samt två mindre skrivsalar med plats för totalt 38 skrivande. Alla platser har datorer med talsyntes.

Har du läs- eller skrivsvårigheter finns även hjälp att få via Språkverkstaden.

För att få stöd

  1. Kontakta Uppsala universitets centrala samordnare för studenter med funktionsnedsättning, för att få ett intyg från dem.
  2. Kontakta oss på institutionen så snart som möjligt för att säkerställa att du får det stöd du behöver. Boka ett möte med vår samordnare genom att mejla hen på stod@fek.uu.se. Skicka med intyget eller ta med det till mötet.

Viktigt att tänka på/Du som redan har ett intyg

  • Om du behöver skriva din tentamen på Klostergatan 3, kontakta oss senast 12 dagar före examinationstillfället på stod@fek.uu.se. Du måste höra av dig inför varje tillfälle du vill skriva på Klostergatan. Ange i mejlet vilka anpassningar du önskar.
  • Observera att biblioteket behöver sex veckor för att hinna läsa in ny kurslitteratur. Kontakta därför Ekonomikums bibliotek så snart som möjligt med aktuell litteraturlista.

Passa också på att se Uppsala universitets film om att studera med en funktionsnedsättning.