Tillgodoräknande del av kurs

För studenter som läst och blivit godkända på moment, som motsvarar delar som ingår i en annan kurs hen är registrerad på, kan det finnas möjlighet att tillgodoräkna del av kurs. Vanligtvis rör det sig om en oavslutad del i en kurs eller när en kurs läggs ner och inte längre går att avsluta. För att ett tillgodoräknande del av kurs ska kunna göras måste innehållet i de båda kurserna motsvara varandra.

När ett tillgodoräknande del av kurs är gjort redovisas det i Ladok hur stor del av kursen som är tillgodoräknad samt från vilken kurs och lärosäte poängen kommer. Notera att du inte kan dubbelräkna poäng i en examen och att din möjlighet att få CSN-medel kan påverkas.

Ansökan

För att en bedömning ska kunna göras behöver det framgå vem studenten är, vad hen har läst och tenterat samt till vilken kurs hen önskar tillgodoräkna sig momentet. Detta styrks lättast genom att du mejlar in följande dokument till studievägledningen studievagledning@fek.uu.se:

Ytterligare underlag kan också komma att begäras in i vissa fall. Det kan exempelvis handla om tentamensfrågor, instruktioner för inlämningsuppgifter och eventuella bedömningar av dessa. Dessa kompletterande underlag måste skickas in inom tre veckor från att de begärts in.

Det är studievägledningen vid Företagsekonomiska institutionen som handlägger ärendet.​ Beslut om tillgodoräknande del av kurs fattas av den lärare som är examinator på kursen. För att en bedömning ska göras måste man vara antagen och registrerad på kursen vid Uppsala universitet.