Studier och funktionsnedsättning

Uppsala universitet arbetar med stöd till studenter med funktionsnedsättning. Det kan till exempel gälla läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, hörselnedsättning, synnedsättning, rörelsehinder eller kroniska sjukdomar.

Vilken hjälp du kan få varierar. Du har möjlighet att få exempelvis anteckningshjälp under föreläsningar, teckenspråkstolk samt kurslitteraturen som talböcker. Vid skriftlig examination kan du få längre tid samt möjlighet att tentera på Klostergatan 3, universitetets tentamenslokal för studenter med särskilda behov. Där finns 13 enskilda rum samt två mindre skrivsalar med plats för totalt 38 skrivande. Alla platser har datorer med talsyntes.

Har du läs- eller skrivsvårigheter finns även hjälp att få via Språkverkstaden.

För att få stöd

  1. Kontakta Uppsala universitets centrala samordnare för studenter med funktionsnedsättning, för att få ett intyg från dem, ett så kallat Nais-intyg.
  2. Skicka Nais-intyget till oss på in oss på institutionen så snart som möjligt för att säkerställa att du får det stöd du behöver. Vår mejladress är stod@fek.uu.se. Skriv också vilken kurs du går och vilka anpassningar du har behov av.

När du har ett intyg om särskilt stöd

  • Om du behöver anpassningar på din tentamen eller inlämning måste du höra av dig senast 12 dagar före examinationstillfället till stod@fek.uu.se. För tentor som ges på campus bokas en plats på Klostergatan 3, Uppsala universitets tentamenslokal för studenter med särskilda behov.
  • Biblioteket behöver sex veckor för att hinna läsa in ny kurslitteratur. Mejla därför Ekonomikums bibliotek, ekonomikumbibl@ub.uu.se, så snart som möjligt med aktuell litteraturlista.

Se Uppsala universitets film om att studera med en funktionsnedsättning.

Senast uppdaterad: 2022-11-17