Tentamen

Datum, tid och plats för alla salstentor hittar du på Ladok senast fem veckor innan kursstart. Verkar det saknas en salstentamen i Ladok mejlar du info@fek.uu.se och beskriver vilken kurs och tillfälle du saknar.

Anmälan till tentamen sker som vanligt senast 12 dagar innan tentamenstillfället via Ladok.

Vid frågor mejla info@fek.uu.se

Tentamensanmälan

Du måste alltid anmäla dig till tentamen - det gäller både ordinarie tentamen och omtentamen. Anmälan sker i Ladok senast 12 dagar före tentamensdagen. Du rekommenderas att anmäla dig till tentamen så snart det är möjligt att göra det och inte vänta till sista dagen för anmälan. Om du inte har anmält dig får du inte tentera. Har du frågor om din tentamensanmälan vänder du dig till kursadministrationen på e-post info@fek.uu.se.

Du måste ta med dig legitimation till tentamenssalen. E-legitimation godkänns ej utan endast giltigt pass, körkort eller nationellt id-kort utfärdat av Polisen och Skatteverket godtas. Vid skriftliga tentamina är du anonym. Du får en anonymiseringskod som gör att rättande lärare inte kan se vem som skrivit tentan.

På universitetets studentwebb hittar du universitetsgemensam information om tentamen och skrivlokaler.

Instruktionsfilm för hur du gör tentamensanmälan i Ladok

Tentamensresultat och utlämning

När resultatet har rapporterats syns betyg i Ladok. Tentamensutlämning sker i Ekonomikums reception. Kom ihåg att ta med legitimation. Skrivningarna finns tillgängliga i tentamensutlämningen två år efter respektive tentamen.

Omprövning av betygsbeslut

Anser du att betygsbeslutet är uppenbart oriktigt kan du begära omprövning av betygsbeslut. Omprövning av betygsbeslut sker om nya omständigheter uppstått eller om betyget är uppenbart oriktigt och om ändringen kan ske snabbt och enkelt. Det handlar alltså inte om ”omrättning” eller ”ombedömning” av redan bedömda svar, utan om att uppenbara fel ska rättas till. 

För att begära omprövningen fyller du i blankett för omprövning (pdf). Läs instruktionerna i blanketten noga. Ifylld blankett lämnas in, tillsammans med tentamenssvar i original, till receptionen på Ekonomikum. Om omprövningen avser en e-tenta kan du istället mejla den direkt till info@fek.uu.se, var i så fall noga med att ange korrekt datum, kurskod och anonymitetskod. 

Kursens examinator granskar inkommen begäran om omprövning och fattar därefter beslut om ändring ska ske. Examinators beslut kan inte överklagas till högre instans, det är examinator som beslutar. Om du behöver granska dina inlämnade tentamenssvar innan du fyller i blanketten kan du begära att få en kopia via tentamensutlämningen, alternativt själv fotografera dina tentamenssvar.

Om du begärt ändring hos examinator och inte fått gehör kan du vända dig till Uppsala universitets betygsombudsman. Betygsombudsmannen kan utreda om bedömningsprocessen gått rätt till. Det är dock viktigt att notera att betygsombudsmännen inte själva kan ändra betyg eller fatta andra beslut.

Ny kurslitteratur

Kurslitteratur ändras regelbundet, dels i form av nya upplagor av tidigare böcker, dels i form av nya böcker och artiklar. Du rekommenderas därför att tentera av respektive kurs samma termin som du läser den. Att kurslitteraturen ändrats är inget skäl till att begära en extra tentamen.

Fusk och plagiat

Högskoleförordningen föreskriver att disciplinära åtgärder får vidtas mot en student som:

  1. Med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation ska bedömas.
  2. Stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen utbildningen vid läroanstalten.

Misstänker skrivningsvakten någon för fusk åligger det hen att tala med tentanden och att omhänderta eventuellt bevismaterial. Varje misstanke anmäls sedan till institutionen. Institutionen skickar vidare ärenden som rör fusk eller försök till fusk till rektor, som avgör om universitetets särskilda disciplinnämnd behöver ta upp ärendet. De disciplinära åtgärder som en student kan drabbas av till följd av fusk eller försök till fusk är varning eller avstängning upp till sex månader från Uppsala universitet. Här kan du läsa mer om hanteringen av fusk och plagiat vid Uppsala universitet.

Nedlagda kurser

Kurser som är nedlagda kan fortfarande vara möjliga att avsluta. På vår sida om uppsamlingstentamen och nedlagda kurser hittar du mer information.

Senast uppdaterad: 2023-09-26