Behörighet och urval för kandidatstudenter

Behörighet

För att få söka utbytesstudier krävs att du, vid söktillfället:

 • Är registrerad på minst 15 hp vid Uppsala universitet
 • Läst och avklarat minst 60 hp, varav minst 30 hp från Uppsala Universitet
 • Läst och avklarat 30 hp Företagsekonomi A

Om du vill läsa kurser som ges på annat språk än engelska krävs dessutom att du har 30 hp a-nivå eller motsvarande i det språket.

Studenter som tagit studieuppehåll för heltidsarbete inom Uppsalaekonomernas kårverksamhet terminen innan det tilltänkta utbytet är undantagna från behörighetskravet på registrering på 15 hp vid söktillfället.

Vi rekommenderar att studerande på kandidatnivå söker utbyte på c-nivå i företagsekonomi (Fek C 15 hp + 15 hp biämne).

Urval

Urval sker seriellt. Platser ges först till grupp 1, därefter grupp 2 och slutligen grupp 3. 

 • Grupp 1: Studenter som avser studera Fek C 15 hp + biämne 15 hp under utlandsterminen och som efter hemkomst avser studera Fek C 15 hp uppsats + biämne 15 hp.
 • Grupp 2: Studenter som avser studera Fek B 30 hp under utlandsterminen och som avser läsa företagsekonomi som huvudområde för examen. 
 • Grupp 3: Studenter som avser studera biämne 30 hp under utlandsterminen.

Rangordning inom urvalsgrupp 1 sker enligt följande:

 1. Studenter som vid ansökningstillfället har 90 hp avklarade, varav 30 hp Fek A och 30 hp Fek B, eller registrering på Fek B, 30 hp terminen före utresa.
 2. Studenter som vid ansökningstillfället inte har 90 hp avklarade men har 30 hp Fek A och 30 hp Fek B, eller registrering på Fek B, 30 hp terminen före utresa.

Rangordning inom urvalsgrupp 2 och 3 sker enligt följande:

 1. Studenter som vid ansökningstillfället har 90 hp avklarade, varav 30 hp Fek A.
 2. Studenter som vid ansökningstillfället har 60 hp avklarade, varav 30 hp Fek A.

Studenter på Kandidatprogrammet i företagsekonomi vid Campus Gotland hamnar i urvalsgrupp 1 om studenten väljer att åka ut under termin 5 och i urvalsgrupp 3 om studenten väljer att åka ut under termin 4.

Den som tidigare varit på utbyte genom Uppsala universitet, har tackat ja till utbyte genom Avdelningen för internationalisering eller som har skrivit under en utbytesöverenskommelse och söker utlandsstudier en andra gång kommer att prioriteras lägre vid uttagningen.

Vi förbehåller oss rätten att avgöra vilka kandidater som är lämpliga för de aktuella partneruniversiteten beroende på total studiesituation, exempelvis oavslutade kurser. Vi förbehåller oss även rätten att kalla till intervju vid oklarheter kring ansökan.

Vad händer i en konkurrenssituation?

Om flera studenter sökt en studieplats till ett och samma universitet rangordnas ansökningarna seriellt efter följande kriterier:

 1. VG på avklarade kurser inom Ekonomie kandidatprogrammet eller motsvarande.
 2. Om du varit buddy till en utbytesstudent via Uppsalaekonomerna. Information om hur du ansöker om att bli buddy finns på Uppsalaekonomernas webbplats.
 3. Övriga meriter, exempelvis sökandens motiv, personligt brev, ansökans allmänna kvalitet, språkkunskaper, icke akademiska meriter samt förmågan att vara en god representant för Uppsala universitet samt involvering i ideella organisationer.

Senast uppdaterad: 2021-12-16