Ämnespresentation

Vid Företagsekonomiska institutionen undervisar vi inom ämnena entreprenörskap, företagsekonomi och handelsrätt. 

Entreprenörskap

Ämnet entreprenörskap förbereder för en framtida karriär som entreprenörer och grundare av nya företag eller entreprenörer inom redan existerande företag. Studenterna får praktiska insikter i de olika aspekter av företagande som är viktiga under företagets och nya affärsidéers tidiga utvecklingsstadier samt för att kunna leda och utveckla dem på ett effektivt och professionellt sätt.

Företagsekonomi

Inom företagsekonomin studeras hur företag och andra organisationer agerar och förhåller sig till olika intressenter och omvärlden. 

Ekonomisk styrning 

Ekonomisk styrning omfattar delområdena redovisning, finansiering och verksamhetsstyrning. Ekonomiska styrsystem ger underlag för externa och interna intressenter att följa och påverka verksamhetens utveckling.

Organisation

Organisationsteori behandlar organisationers utformning, utveckling, styrning och ledning. Ur studierna utvecklas kunskap om vilka villkor som olika situationer ger för arbetsfördelning och utformning av arbetsuppgifter samt kunskap om hur olika verksamheter kan ledas, styras och utvecklas.

Marknadsföring 

Marknadsföring behandlar företagets relationer till marknader, kunder, leverantörer och andra aktörer i det nätverk som företaget ingår i. Företagets marknadsföringsstrategi påverkar och påverkas av företagets resurser och dess utformning av den interna organisationen och de ekonomiska styrsystemen.

Internationellt företagande

Inom området internationellt företagande studeras företags internationaliseringsprocesser samt styrning och strategier i multinationella företag. I området integreras aspekter från framför allt organisationsteori och marknadsföring.

Handelsrätt

Handelsrätt är ett rättsvetenskapligt ämne avsett för icke-jurister och undervisningen vänder sig till ekonomer, administratörer och andra personer med behov av juridiska kunskaper. I ämnet handelsrätt ingår främst företagsrelaterade rättsområden, det vill säga sådana som berör företagens situation i samhället och sådana som reglerar nationell och internationell handel. Ämnet handelsrätt innebär ett annat metodologiskt betraktelsesätt än traditionell rättsdogmatik där målet är konfliktlösning, nämligen en metod som möjliggör en friare analys med ambitionen att beskriva strategier och rättsliga konsekvenser av olika handlingsalternativ.

Läs mer om ämnet handelsrätt

Senast uppdaterad: 2023-03-17