Forskarutbildning i företagsekonomi

Institutionens forskning är inriktad mot flera områden: internationell företagsekonomi, marknadsföring, organisations- och ledningsfrågor, redovisning och finansiering samt entreprenörskap.

Forskarutbildningen är fyra år lång, fördelat på 90 högskolepoäng (hp) i kurser och 150 hp i avhandlingsarbete. Alla som antas ges finansiering, antingen genom anställning eller genom stipendier. Du får dessutom en del medel till resor och andra utgifter.

Behörig att söka är du som har:

 • Grundläggande behörighet: Du har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt.
 • Särskild behörighet: Du har godkänt resultat på kurser om 90 hp i företagsekonomi, eller förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt.
 • Den förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Språkkrav
Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) Undervisningen sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

Det går att visa att språkkraven uppfylls på flera sätt, inklusive ett internationellt erkänt test såsom TOEFL eller IELTS, eller genom tidigare gymnasie- eller högskolestudier.
Vid språktesten krävs följande resultat:

 • IELTS: ett sammanlagt resultat på minst 6,5 och inget delresultat på mindre än 5,5
 • TOEFL: Pappersbaserat: Resultat på minst 4,5 (skala 1–6) på skriftligt test och ett sammanlagt resultat på 575. Internetbaserat: Resultat på minst 20 (skala 0-30) på skriftligt prov och ett sammanlagt resultat på minst 90.
 • Cambridge: CAE, CPE

Mer information om engelskakraven hittar du på antagning.se

Mer information om behörighet finns i den allmänna studieplanen för forskarutbildning i företagsekonomi vid Uppsala universitet.

Vad blir man?

Forskarutbildningen avslutas med doktorsexamen. Vill du fortsätta som forskare och universitetslärare är du då behörig att söka sådana tjänster. Efter examen finns goda möjligheter att arbeta både i Sverige och internationellt.

Det finns också många möjligheter till arbeten utanför universitetsvärlden. Bland de senare årens disputerade har många fått intressanta befattningar inom media-, finans- och konsultbranscherna.

Mer om våra inriktningar

 • Internationellt företagande
  Forskarna som studerar internationella företag intresserar sig särskilt för internationalisering och styrning av multinationella företag.
 • Marknadsföring
  Inom marknadsföring studeras bland annat användningen av informationsteknologi inom konsumentmarknadsföringsområdet, men även teknisk utveckling samt överföring av kunskap i affärsrelationer och industriella nätverk.
 • Organisation
  Studierna kring organisations- och ledningsfrågor behandlar exempelvis hur organisationer utvecklas och påverkas av politik och marknader, institutionella styrmodeller och managementidéer.
 • Redovisning och finansiering
  Forskningen inom redovisning och finansiering fokuserar bland annat på utveckling av verksamhetsstyrning inom privat och offentlig sektor. I ett annat fokus studeras redovisningens funktion i förhållande till mer eller mindre effektiva kapitalmarknader. 
 • Entreprenörskap
  Inom entreprenörskap studeras frågor kopplade till hur nya affärsidéer upptäcks, utvecklas och exploateras kommersiellt.

Forskarstudenter på ett seminarium

Inom och mellan dessa grupper drivs större forskningsprogram med seniora forskare och doktorander. Forskningen, som i hög grad stöder sig på empiriska studier i företag, presenteras regelbundet i tidskriftsartiklar och böcker såväl internationellt som nationellt.

Ansökan och antagning

Antagning till forskarutbildningen sker en gång per år. Lediga doktorandplatser utannonseras på vår hemsida från 1 mars med sista ansökningsdatum 31 mars. Hur många som kan antas är beroende av möjligheterna till finansiering. Varje doktorand som antas erhåller finansiering för hela doktorandtiden, fyra år heltid. Det är möjligt att söka till enbart licentiatutbildning, två år heltid.

Ansökningarna behandlas i särskild ordning av en bedömningskommitté bestående av institutionens handledare. De mest meriterade sökanden kallas till intervju. Utbildningen startar normalt 1 september.

Så här ansöker du

Forskarskolor

Studiernas upplägg

De viktigaste personerna för dig som doktorand är handledarna som är erfarna forskare. Tillsammans med handledarna lägger du upp en individuell studieplan. Ofta jobbar doktorander i större forskningsprojekt som leds av huvudhandledaren.

Som ny doktorand följer du under den första terminen ett introduktionsprogram som består av fyra obligatoriska kurser. Programmet ges tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm och SLU (Sveriges lantbruksuniversitet).

Många av våra doktorander tillbringar en tid, framförallt under senare delen av sin utbildning, som gästforskare vid ett utländskt universitet. 

Mer om studiernas upplägg