Bedömningsgrunder

När en ansökan till forskarutbildningen i företagsekonomi inkommit sker en bedömning. Här beskrivs vilka rutiner samt kriterier som gäller för bedömningen av ansökningar.

Rutiner för bedömningen

 • Inkomna ansökningar kontrolleras så att de uppfyller behörighetskraven. Sökande som ej uppfyller behörighetskraven meddelas avslag.
 • Antagningsgruppen består av professorer och docenter från institutionen. Senast tre veckor efter ansökningsdatum (31 mars) gör de, utifrån inkomna handlingar och uppställda kriterier, ett första urval bland de sökande.
 • De utvalda kallas till intervju. Andra forskare vid institutionen kan också delta vid intervjuerna.
 • En avslutande skriftlig uppgift erbjuds de sökande som har valts ut bland de som intervjuats.
 • En slutgiltig bedömning görs i antagningsgruppen som lämnar förslag till institutionens prefekt.
 • Beslut om antagning eller avslag fattas i normalfallet av företagsekonomiska institutionens prefekt. Undantagen finns specificerade i den allmänna studieplanen.
 • Beslutet meddelas individuellt senast 1 juli eller, i förekommande fall, när finansieringen är fastställd. Doktorandplatsen kan i normalfallet tillträdas 1 september varje år.

Kriterier för bedömningen

 • Studiebakgrund och förkunskaper: vilken utbildning/vilka kurser den sökande har genomgått och med vilket resultat.
 • Examensarbeten, masteruppsatser, magisteruppsatser samt andra skriftliga arbeten.
 • Bedömning av den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig forskarutbildning i företagsekonomi enligt kriterier gällande metodisk stringens, teoretisk medvetenhet, förmåga till kritiskt tänkande, självständighet och originalitet liksom kommunikativ förmåga.
 • Forskningsinriktning samt möjligheter till handledning. En förutsättning är att institutionen kan erbjuda en gynnsam forskningsmiljö och handledning för forskningsprojektet ifråga.