Studiernas upplägg

I samband med antagningen till forskarutbildningen utses två handledare till varje doktorand, en huvudhandledare samt en eller två biträdande handledare. Minst en av handledarna ska ha genomgått handledarutbildning. 

Handledarnas uppgift är att vägleda doktoranden i det praktiska avhandlingsarbetet men också att fungera som ett stöd i utvecklingen mot rollen som självständig forskare. Tillsammans med handledarna lägger du upp en individuell studieplan. En heltidsstuderande doktorand har rätt till handledning under forskarutbildningens fyra år.

Doktorandnämndens handbok

Programstruktur

En doktorand ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå (4 år heltid), fördelat på 90 hp i kurser och 150 hp i avhandlingsarbete. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå (högst 20 %) då anställningen kan förlängas till max 5 år. Generella regler om doktorandstudier återfinns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§ samt i den Allmänna Studieplanen för forskarutbildning i företagsekonomi, Uppsala universitet.

Individuell studieplan

En individuell studieplan upprättas för varje doktorand tillsammans med handledarna där uppföljning sker varje läsår. Studieplanen ska fungera som ett underlag för doktorandens individuella arbete, men även som ett underlag för hur mycket handledning doktoranden behöver för att klara sin utbildning.

Kursprogram

Doktoranderna följer ett obligatoriskt kursprogram omfattande 30 hp. Programmet ges i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm och SLU och omfattar fyra kurser om vardera 7,5 hp som är koncentrerade till höstterminen. Övriga kurser som ska ingå i examen väljs i samråd med handledarna. Kursutbudet bestäms i slutet av vårterminen och kursbeskrivningar över doktorandkurserna läggs ut på institutionens hemsida. Inom ramen för forskarutbildningen finns möjlighet att efter samråd med handledarna tillgodoräkna sig kurser från andra institutioner och universitet. 

Kursutbud

Doktorander som tillhör en forskarskola - Forskarskolan Management och IT (MIT) (management och IT), Nord-IB (international business) och FIRE (program i finansiering/redovisning) - förväntas, i viss utsträckning, att följa de kurser som ingår i deras respektive kursprogram.

Seminarier, konferenser och utlandsvistelser

Aktivt deltagande i institutionens högre seminarier och sektorsseminarier är obligatoriskt. I det högre seminariet ska varje doktorand presentera sitt arbete en gång per läsår samt åta sig inledar-/ opponentuppdrag.

Högre seminarieprogrammet

Konferensdeltagande både nationellt och internationellt ingår i utbildningen, där deltagandet förutsätter presentation av ett eget eller samförfattat "paper". Särskilda medel till konferensdeltagande står till doktorandens förfogande under studietiden. Många av våra doktorander tillbringar en tid, framförallt under senare delen av sin utbildning, som gästforskare vid ett utländskt universitet som till exempel Harvard University, Columbia University, MIT och London School of Economics.

Examen

Doktorsexamen

Avhandlingen bör kvalitetsmässigt ligga på en sådan nivå att den kan bedömas uppfylla rimligt ställda krav för att antas till publicering i en vetenskaplig tidskrift. Doktorsavhandlingen kan skrivas antingen som ett enhetligt, sammanhängande vetenskapligt verk (monografi) eller som en sammanfattning (sammanläggningsavhandling), bestående av flera vetenskapliga uppsatser/artiklar som doktoranden har författat ensam eller gemensamt med annan person.

Avhandlingen försvaras muntligt vid en offentlig disputation där den bedöms av en i förväg utsedd opponent och betygsnämnd och ges betyget godkänd eller underkänd. För att ta ut doktorsexamen i företagsekonomi erfordras:

  • betyget godkänd vid disputation
  • 150 hp i avhandlingsarbete
  • 90 hp i kurser.

Den examen som ges är filosofie doktorsexamen men på begäran utfärdar rektorsämbetet även bevis om ekonomie doktorsexamen.

Som kronan på verket kan du sedan delta i doktorspromotionen som äger rum i Universitetshuset i månadsskiftet maj/juni respektive januari.

Licentiatexamen

Det är möjligt att söka enbart licentiatutbildning, två år heltid. En licentiatexamen omfattar 120 hp, varav minst 60 hp i kurser. Den vetenskapliga uppsatsen om 60 hp behandlas på ett seminarium med en i förväg utsedd opponent. Uppsatsen bedöms med något av betygen godkänd eller underkänd. Den som har fått sin licentiatuppsats godkänd är berättigad till titeln filosofie licentiat eller, efter särskild dispensansökan, ekonomie licentiat. Om man önskar gå vidare i sin utbildning till doktor kan man söka på nytt men antagningen följer då de regler som gäller för alla sökande till forskarutbildningen.

Senast uppdaterad: 2024-02-16