Finansiering - Masterprogram i redovisning och finansiering

Läsåret 2022/2023

Bild för Finansiering - Masterprogram i redovisning och finansiering 2022/2023
Anmälan

Inriktningen finansiering inom masterprogrammet i redovisning och finansiering ger dig kunskaper för att möta den växande efterfrågan inom kapitalmarknaden, oavsett om du väljer att arbeta inom den privata eller offentliga sektorn, starta ditt eget företag eller fortsätta med en akademiska karriär. Inriktningen förbereder dig för en framgångsrik karriär inom områdena investeringar, värdering, redovisning och styrning.

Om programmet

Inom inriktningen finansiering lär du dig du bland annat om internationella företags investerings- och finansieringsfrågor. Inriktningen är lämplig för dig som planerar att arbeta, och/eller forska, med till exempel investerings- och värderingsfrågor. Programmet inkluderar

  • digitaliseringens inverkan på analys och ledning av strategiska företagsekonomiska frågor. Detta sker genom samarbete med Forskarskolan management och IT.
  • kurser som erbjuder både en solid teoretisk grund och praktisk erfarenhet.
  • omfattande och varierande undervisningsformer, inklusive studentledda diskussioner och nära kontakt med forskare som är experter på området.
  • valfri praktik och möjlighet att studera utomlands på ett av våra partneruniversitet.
Utbildningen ges av företagsekonomiska institutionen, hemvist för ledande forskare inom internationellt företagande, entreprenörskap, industriell marknadsföring, institutionell analys och mer. Du kommer också att dra nytta av Sveriges starka rykte inom socialt ansvar - värderingar som genomsyrar alla våra masterprogram.

Studentprofil för de som söker programmet
  • Jämn könsfördelning mellan kvinnliga och manliga deltagare
  • Varierande akademiska, kulturella och professionella bakgrunder
  • Intresserade av frågor relaterade till strategiska företagsekonomiska frågor relaterade till ekonomisk analys och ledning
  • Sökande från hela världen

Examen

Programmet leder till en ekonomie masterexamen (Master of Science in Business and Economics, 120 credits) med företagsekonomi som huvudområde. Väljer du att avsluta studierna efter ett år med en magisteruppsats leder studierna till en ekonomie magisterexamen (Master of Science in Business and Economics, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Under första och andra terminen läser du kurser som är gemensamma för alla deltagare och kurser som är specifika för den inriktning som du valt. De gemensamma kurserna ger kunskap om affärsanalytiska frågor, redovisningsteori, vetenskaplig metod med mera. Studier inom finansieringsområdet är inriktade på bland annat investering och tillhörande finansieringsbehov, företagsvärdering och reglering inom finansmarknaden. Om du väljer att slutföra dina studier efter ett år kommer du avsluta andra terminen med att skriva en magisteruppsats om 15 hp.

Under tredje terminen har du möjlighet att välja att göra praktik eller att läsa kurser. Genom praktik får du möjlighet att medverka i en organisations arbete och praktisera de kunskaper du tillgodogjort dig i programmets kurser. Väljer du att i stället läsa kurser finns det möjlighet att åka på utbyte och studera vid något av de partneruniversitet vi har runt om i världen, studier som ger dig möjligheten att bredda och fördjupa dina ekonomistudier. Du kan även välja valfria kurser vid Uppsala universitet.

Den fjärde och sista terminen kommer du att skriva ett examensarbete om 30 hp där du fördjupar dig i ett område inom din inriktning.

Kurser inom programmet

Termin 1, kurserna omfattar vardera 7,5 hp 
Business Analysis and Managerial Action
Accounting Theory
Financial Statement Analysis
Scientific Methods in Business Research

Termin 2, kurserna omfattar vardera 7,5 hp 
Corporate Governance and Financial Decisions
Investments
Advanced Company Valuation
Regulation, Accounting, and Control in the Financial Sector

Termin 3
Valfria kurser/Internship/Utbytesstudier, 30 hp

Termin 4

Master's Thesis, 30 hp

Om undervisningen

Undervisningsformerna varierar och kan bestå av föreläsningar, lektioner och seminarier. Ett viktigt inslag i många kurser är arbete i studiegrupper där du får träna på att leda diskussioner och seminarier inför en större grupp. ​Inom denna inriktning kommer gästföreläsare från finansieringsområdet, till exempel finanschefer, att medverka. Den schemalagda undervisningen omfattar en mindre del av veckoarbetstiden. Därutöver behöver du studera en hel del på egen hand.

Programmet ges i Uppsala och all undervisning sker på engelska. Utbildningen följer en bunden studiegång, vilket innebär att kurserna ska läsas i fastställd ordning.

Studera utomlands

Det finns möjlighet till en termins internationellt utbyte vid något av de partneruniversitet vi har runt om i världen under den tredje terminen. Utlandsstudier ger dig möjligheten att bredda och fördjupa dina ekonomistudier och dina språkkunskaper. Inte minst kan detta vara en betydelsefull merit när det är dags att söka arbete efter avslutade studier.

International Mobility Office - utbytesstudier inom företagsekonomi.

Avdelningen för internationalisering - utbytesstudier valfria kurser.

Karriär

Med insikter och kunskap från studier inom finansieringsområdet öppnas möjligheterna att arbeta med olika arbetsuppgifter med koppling till investeringar, företagsvärdering, finansiell analys med mera. Utbildningsinnehållet är med andra ord brett inriktat på förberedelser för arbete inom bank- och finansmarknaden. Utbildningen lägger också en god grund för vidare forskarstudier.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Den här informationen gäller endast dig som söker i den nationella antagningsomgången.

GMAT är inte obligatoriskt, men om du väljer att ladda upp ett GMAT-resultat behöver du följa dessa instruktioner. Du laddar upp en kopia på ditt GMAT-resultat under dokument på antagning.se. Du behöver också skicka en digital kopia direkt från testcentret till Uppsala universitet. Du behöver bara skicka in ditt resultat en gång, även om du sökt mer än ett program vid Uppsala universitet. Deadline för att ditt resultat ska nå oss är sista anmälningsdag. Notera att det kan ta några veckor innan ditt officiella resultat når oss. Vi tittar enbart på den totala testpoängen. Testet får vara max fem år gammalt på sista anmälningsdag.

Vid ansökan: Akademiska meriter för behörighet och urval som inte är registrerade på antagning.se behöver du ladda upp senast sista anmälningsdag. Om du är student på sista terminen på ditt kandidatprogram måste det framgå att du har möjlighet att ta en kandidatexamen samt vilka kurser du har kvar innan examen.

Behörigheten måste kunna uppvisas vid terminsstart: Kandidatexamen styrks med ett officiellt examensbevis. Den särskilda behörigheten styrks genom uppvisande av studie- och resultatintyg.

Finansiering

120 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P2116 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp företagsekonomi och 15 hp statistik.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) Undervisningen sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp) (60 %) - GMAT (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledningen masternivå:

master@fek.uu.se

018-471 13 73

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomikum Kyrkogårdsgatan 10, ingång C 751 20 UPPSALA

Box 513, 751 20 UPPSALA

018-471 1976

info@fek.uu.se