Utbildningsplan för Magisterprogram i hållbart företagande och ledning

Master's Programme in Sustainable Management

 • 60 högskolepoäng
 • Programkod: SHF2N
 • Fastställd: 2012-12-20
 • Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-06-05
 • Reviderad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Diarienr: SAMFAK 2019/44 Doss: 3:2:1
 • Utbildningsplanen gäller från: HT 2020
 • Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen

Behörighet

Kandidatexamen om 180 hp.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) Undervisningen sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

Beslut och riktlinjer

Utbildningen vänder sig i första hand till studenter som skall arbeta internationellt i företag, mellanstatliga organisationer och ideella organisationer. Inom programmet förmedlas dock kunskaper och färdigheter som är till nytta även för egenföretagare och entreprenörer som har siktet inställt på en regional eller global marknad. Inom programmet studeras management utifrån ett brett perspektiv där särskild tonvikt läggs vid kritiska perspektiv på organisationer och marknader. Fokus ligger på hur organisationer och marknader kan ledas och regleras på ett hållbart sätt, både ur regionala och globala perspektiv.

Programmet ger en bred kunskap och spänner över fält såsom småföretagande i ett globalt perspektiv och finansmarknaders organisering. Efter magisterprogrammet i Sustainable Management har man särskilda kunskaper om hur företag kan arbeta för både hållbarhet och tillväxt i en regional kontext samt för hur regioner kan bli konkurrenskraftiga globalt och samtidigt verka för ett hållbart samhälle.

Syfte

Magisterprogrammet är ett sammanhållet, ämnesintegrerande program som omfattar 60 högskolepoäng under ett år. Syftet med programmet är att utbilda studenter till ansvarstagande samhällsmedborgare som kan arbeta i ledande positioner i både privat och offentlig verksamhet.

Programmet har ett särskilt fokus på hållbarhets- och ansvarsfrågor som rör såväl privata som offentliga organisationer, nationellt, regionalt och transnationellt.

Mål

Mål som förväntade studieresultat

Kunskaper och förståelse
Efter avslutad utbildning skall studenterna

 • visa en företagsekonomisk kunskapsbredd genom att använda kunskaper från olika delar av företagsekonomiområdet.
 • ha fördjupad kunskap om betydelsen av ansvarstagande och hållbarhetsperspektiv för företags- och andra organisationers ledning och långsiktiga utveckling.
 • ha insikter och förståelse som gör det möjligt att på ett adekvat sätt kunna verka i internationella företag och organisationer
 • ha fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom det område utbildningen avser.
 • visa på fördjupad kunskap om tillämpning av olika kvalitativa och kvantitativa metoder av betydelse inom företagsekonomi.
Färdighet och förmåga
Efter avslutad utbildning skall studenten kunna
 • självständigt söka, kritiskt bedöma och integrera information för att analysera samt utarbeta förslag till lösningar och delta i problemlösning avseende komplexa frågeställningar inom områden som rör hållbarhet och annan ansvarsproblematik nationellt och transnationellt.
 • kritiskt, självständigt och kreativt kunna identifiera och formulera frågeställningar av betydelse för det område utbildningen avser inom givna tidsramar.
 • delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller genom självständigt arbete bidra till kvalificerad kunskapsutveckling.
 • visa förmåga att inom företagsekonomiområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.
 • muntligt och skriftligt kommunicera på engelska inom de områden utbildningen avser med olika grupper och då klart redogöra för såväl slutsatser som den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.
 • samarbeta med andra personer i konkreta problemlösningssituationer, i en internationell och multikulturell kontext.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning skall studenten kunna
 • visa medvetenhet om samhälleliga och etiska aspekter av betydelse för arbete inom området.
 • skilja mellan forskningsresultat, etablerad praxis och personliga värderingar inom det område utbildningen avser.
 • ha insikt i vetenskapens möjligheter och begränsningar samt människors ansvar för dess användning i olika sammanhang.
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Programmets uppläggning

Programmets kurser är obligatoriska och gemensamma för samtliga studenter. Inledningsvis studeras globala och regionala problemställningar ur både småföretagar-, organisations- och marknadsperspektiv. Även vetenskapsteori och metod studeras och under programmets andra termin ägnas tid åt skrivandet av en 15-poängsuppsats.

Undervisningsspråk för de kurser som ingår i utbildningen är engelska. Goda språkkunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

Utbildningen följer en bunden studiegång vilket innebär att kurserna skall läsas i en fastställd ordning.


Undervisning

LIBERAL ARTS EDUCATION - en pedagogisk modell

Programmet bygger på en pedagogik inspirerad av ett Humboldtskt bildningsideal samt av utbildningsmodellen "Liberal Arts Education". Detta innebär att utbildningen ges i nära samarbete med det omgivande samhället på Gotland. T ex deltar företag som är verksamma
inom turistsektorn på Gotland och även kommunal och statlig verksamhet som har som syfte att utveckla globalt konkurrenskraftiga regioner. Studentgrupperna är små och engagemanget och närvaron från både lärare och studenter är stort. Undervisningen byggs upp kring de enskilda studenterna där studenten aldrig är en i mängden. En tredje innebörd är att i utbildningens kurser lyfts ständigt perspektiv från andra discipliner in: till exempel konstvetenskap, biologi, statsvetenskap, ekonomisk historia och kulturgeografi.

Kunskaperna förvärvas genom självständiga studier, seminarier och föreläsningar och studenterna arbetar både i grupp och individuellt.

Studenten skall under utbildningen tillägna sig ett fördjupat vetenskapligt förhållningssätt, exempelvis beträffande förmågan att planera, utföra, analysera och redovisa vetenskapligt upplagda uppgifter. Studentens förmåga att analysera och praktiskt tillämpa de teoretiska kunskaperna skall kontinuerligt utvecklas.

Ökad självständighet skall erhållas bland annat genom att studenten under utbildningens gång får ta ett allt större ansvar för det egna lärandet. Träning i såväl samarbete som muntlig och skriftlig kommunikation och seminarie-/möteskultur skall successivt fördjupas och såväl nationella som
internationella kontakter uppmuntras.

Studenten redovisar sina kunskaper och färdigheter genom olika examinationsformer. I det avslutande examensarbetet visar studenten att han/hon uppnått målet att på ett mer självständigt sätt integrera mer avancerade kunskaper.

Examen

Programmet leder till en ekonomie magisterexamen med företagsekonomi som huvudområde.

Övriga föreskrifter

Studenter med avklarade studier om 150 högskolepoäng samt registrering på kvarvarande 30 högskolepoäng kan söka utbildningen. Behörigheten måste kunna uppvisas till terminsstart.

Undervisningen sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

Senast uppdaterad: 2022-02-24